Algemene informatie Dorpsontwikkelingsmaatschappij DOM

Wat is een DOM?

Een DOM is een DorpsOntwikkelingsMaatschappij, bestaande uit een groep enthousiaste en ondernemende dorpsbewoners.

DOM 2.0

Bij DOM 2.0 krijgt het dorp geen geld voor de uitvoering van de plannen, maar wel voor het proces voorafgaand aan die concrete plannen. De plannen moeten breed gedragen worden in het dorp. Zo kunnen deze nieuwe DOM-dorpen een bijdrage leveren aan de mienskip en de leefbaarheidsplannen die eruit voortvloeien. De leden van de DOM werken nauw samen met de regionale overheden.

DOM 2.0 is een initiatief van Agenda Netwerk Noordoost (ANNO), een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in Noordoost Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Welke dorpen doen mee aan DOM 2.0?

In het voorjaar van 2018 konden een aantal voorgeselecteerde dorpen van de regio Noordoost Fryslân zich aanmelden voor het DOM-project. Hierna heeft iedere gemeente besloten hoeveel dorpen zij zouden aanwijzen als DOM 2.0-dorp.

De dorpen of dorpscombinaties die zijn uitgekozen voor het DOM 2.0-dorp zijn:

 • Broeksterwâld,
 • Burdaard- Jislum,
 • Driezum- Wâlterswâld,
 • Ferwert- Hegebeintum,
 • Gerkesklooster- Stroobos,
 • Hantum- Hantumeruitburen,
 • Jistrum,
 • Kollum,
 • Morra- Lioessens,
 • Niawier- Wetsens,
 • Oosternijkerk en
 • de WAT-regio (Westergeest, Aldwâld, Triemen).

De dorpen die meededen aan de eerste fase van het DOM project (Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat) zijn sinds begin 2020 aangesloten bij de nieuwe dorpen en blijven werken aan de leefbaarheid in de dorpen.
Zie pagina Stimuleringsregeling DOM gaat door.

Waarin verschilt het DOM 2.0 project ten opzichte van DOM 1.0?

Het project DOM 2.0 is het vervolg op het succesvolle DOM 1.0, dat tussen 2012-2019 werd uitgevoerd in dorpen in de voormalige gemeente Dongeradeel.
Waar DOM 1.0 zich hoofdzakelijk richtte op beschermde dorpsgezichten, is er bij DOM 2.0 meer aandacht voor de sociaaleconomische vraagstukken. De DOM’s moeten een bijdrage leveren aan de mienskip, en de plannen die eruit voortvloeien moeten breed gedragen worden in het dorp. Waar het ene dorp graag jong en oud meer wil verbinden, is in een ander dorp de fysieke uitstraling van het dorp een belangrijk speerpunt. Bij DOM 2.0 krijgt het dorp geen geld voor de uitvoering van de plannen, maar wel voor het proces voorafgaand aan die concrete plannen.

Waarover gaan de plannen binnen DOM 2.0?

De plannen lopen uiteen van het ‘bundelen van accommodaties’ tot het ‘oud worden in eigen dorp’. Ook het betrekken van jongeren bij de dorpen, duurzaamheid en ‘meer groen’ in de dorpen zijn belangrijke thema’s.

Hoe wordt er aan deze plannen gewerkt?

De dorpsbewoners komen regelmatig bij elkaar komen in zogeheten ‘regiotafels’. Hierin zijn de dorpen, de gemeentelijke dorpencoördinatoren, leden van de projectorganisatie en zo nodig partners en inhoudsdeskundigen vertegenwoordigd. Door dorpen aan elkaar te koppelen wordt waardevolle kennis gedeeld. Waar de ene DOM iemand in de groep heeft met kennis van financiën, heeft de ander een groot netwerk in de regio. Daarnaast bieden  de dorpencoördinatoren en het projectteam ondersteuning bij het proces en de inhoud.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Selie van der Meulen, projectsecretaris DOM, s.vandermeulen@noardeast-fryslan.nl of Saapke Nijhuis, projectleider DOM, s.nijhuis@noardeast-fryslan.nl