U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

Voor het realiseren van twee woningen heeft het college van burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde industrielawaai vastgesteld vanwege het industrieterrein Betterwird.

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt grenzen aan de geluidbelasting bij gevoelige bestemmingen zoals woningen. In het wijzigingsplan “Dokkum Stadsdock” zijn twee woningen geprojecteerd binnen de geluidszone.

Het besluit hogere grenswaarde inzien

Het besluit hoger grenswaarde wordt hierbij digitaal ter inzage gelegd.

Wilt u reageren?

Tot en met 5 augustus 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag).

Beroep indienen kan alleen als u:

  • belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest;
  • belanghebbende bent en beroep wilt indienen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoonnummer (0519) 29 88 88.