U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Bestemmingsplan

Een overzicht van alle ruimtelijke plannen van de gemeente die in procedure of vastgesteld zijn, kunt u vinden op de website van Ruimtelijke plannen.

 

De Wet ruimtelijke ordening kent verschillende ruimtelijke plannen. Een belangrijk ruimtelijk plan is het bestemmingsplan.

Wat zijn bestemmingsplannen?

Een bestemmingsplan is een belangrijk plan waar u mee te maken krijgt als u een stuk grond wilt bebouwen of gebruiken, een bestaand pand wilt verbouwen of het gebruik van het pand wilt wijzigen. Het is daarom van belang om uw plannen aan het bestemmingsplan te toetsen.

Het bestemmingsplan geeft aan waar gebouwd mag worden en op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. In het plan kunt u terugvinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook of uw woning mag worden uitgebreid en of u bijvoorbeeld een berging op uw erf mag bouwen en zo ja, tot welke oppervlakte en hoogte. Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad en geldt voor iedereen: inwoners, bedrijven, organisaties en overheden.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen.

  • Verbeelding: dit is een plattegrond, ook wel plankaart genoemd, waarin met verschillende kleuren en symbolen duidelijk wordt gemaakt wat de bestemming is van de verschillende gronden
  • Regels: In de regels is te lezen wat er binnen een bepaalde bestemming wel en niet mag. Denk hierbij vooral aan bouw- en gebruiksvoorschriften
  • Toelichting: In de toelichting wordt het bestemmingsplan beschreven. Er wordt aandacht besteed aan de bestaande situatie, de (nieuwe) uitgangspunten en wat de gemeente van plan is met het gebied of de buurt. De planopzet, de verbeelding en de regels worden toegelicht in dit onderdeel van het bestemmingsplan

De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan.

Hulp nodig bij het inzien van een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan kunt u direct online bekijken op de website van Ruimtelijke plannen.
Wilt u meer weten over een bestemming? Of komt u er niet helemaal uit? De medewerkers van de gemeente helpen u graag.

Procedure

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening bepaald. Tijdens de procedure zijn er verschillende momenten  om te reageren op het bestemmingsplan. Wij informeren u daarover in het huis-aan-huis blad, in de Staatscourant en op deze website. Het betreft een uitgebreide procedure die veelal tijdrovend is. Houdt u hiermee rekening als een bestemmingsplanprocedure nodig is voor het realiseren van uw initiatief.

Naast het bestemmingsplan kan ook via een wijzigingsplan of een uitwerkingsplan een bestemming aan gronden worden toegekend. Dit is mogelijk voor gebieden waarin in het bestemmingsplan expliciet is aangegeven dat hier de bestemming gewijzigd mag worden of uitgewerkt moet worden. De inhoud en procedure van het wijzigingsplan of uitwerkingsplan is vergelijkbaar met die van het bestemmingsplan. De procedure duurt over het algemeen iets korter aangezien niet de gemeenteraad maar het college van burgemeester en wethouders een wijzigingsplan of uitwerkingsplan vaststelt.

Wilt u de bestemming wijzigen?

Als u plannen heeft voor (ver)bouw of ander gebruik, dat niet in het geldende bestemmingsplan past en u wilt op deze gronden een passende bestemming neerleggen, dan kunt u de gemeente formeel verzoeken om hiervoor een nieuw bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan vast te stellen. Dit kunt u doen via het aanvraagformulier herziening bestemming.

U bent zelf verantwoordelijk voor het laten opstellen van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan. Aangezien de gemeente veel belang hecht aan een goed plan wordt aangeraden om dit uit te besteden aan een hierin gespecialiseerd bureau. Voor een overzicht van bureaus kunt u terecht op de website www.bnsp.nl (de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen).

Het is niet altijd nodig om een nieuw bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan vast te laten stellen als u in strijd met het geldende bestemmingsplan wilt handelen. In veel gevallen kunt u ook via een omgevingsvergunning hier toestemming voor verkrijgen.

Informatieverzoek

Wilt u ten aanzien van uw plannen eerst de haalbaarheid beter kunnen inschatten, voordat u een formeel verzoek indient en een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan laat opstellen? Dan kunt u ervoor kiezen om eerst een informatieverzoek bij de gemeente in te dienen. Hiervoor gebruikt u dit aanvraagformulier.

Voor zowel het wijzigen van een bestemming als een informatieverzoek worden legeskosten in rekening gebracht. Deze kunt u terugvinden in de legesverordening van de gemeente.