U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Bestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad vastgesteld

Op 4 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad  gewijzigd vastgesteld evenals  een gewijzigde aanwijzing van de karakteristieke panden

(NL.IMRO.1970.BpDkRegiostadRp-VG01).

Doel

Het nieuwe bestemmingsplan betreft een reparatie van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad en heeft tot doel het herstellen van omissies, maar ook verleende omgevingsvergunningen op het geldende bestemmingsplan Dokkum Regiostad zijn verwerkt.

Het bestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad heeft onder meer betrekking op:

  1. het herstel van een aantal onvolkomenheden in de planverbeelding en in de planregels van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad;
  2. het opnemen van een aantal (onherroepelijke) ruimtelijke ontwikkelingen c.q. projecten en vergunningen in de planverbeelding die tijdens dan wel sinds de vaststelling van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad met een aparte planologische procedure zijn gerealiseerd;
  3. update van de lijst en de regeling voor karakteristieke panden en het laten vervallen van de regeling voor de rijksmonumenten.

Het plangebied

De begrenzing van het plangebied komt overeen met het plangebied van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad, waaronder begrepen de binnenstad, het gebied buiten de bolwerken en de bedrijventerreinen in Dokkum. De reparaties van de regels zijn van toepassing op het gehele plangebied. De reparaties op de verbeelding binnen het plangebied zijn expliciet aangegeven en vervangen de verbeelding van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is door de gemeenteraad een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn concreet aangegeven in de bij het vaststellingsbesluit behorende reactienota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen en in de bijlagen 2 (wijzigingen regels) en 3 (wijziging verbeelding) bij het raadsbesluit.

Na het ontwerpbestemmingsplan is de lijst met karakteristieke panden  aangepast in die zin dat de adressen uit de lijst met karakteristieke panden verder in overeenstemming zijn gebracht met de adressen van de waarde stellingen. In bijlage 5 bij de regels van het bestemmingsplan en het raadsbesluit is de lijst met  karakteristieke panden te vinden.

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de lijst met aangebrachte wijzigingen  worden digitaal ter inzage gelegd op www.ruimtelijkeplannen.nl en is rechtstreeks digitaal raadpleegbaar via het volgende plannummer: NL.IMRO.1970.BpDkRegiostadRp-VG01

Inzage

Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet mogelijk. Indien digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan opgestuurd via e-mail of per post.

Wilt u reageren?

Tot en met 29 juli 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500EA Den Haag). 
Beroep indienen kan alleen als u:

  • Belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;
  • Belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest.
  • Belanghebbende bent en beroep wilt indienen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. 

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: 
https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/ 

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888.