Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Bodemdaling Dongeradielen

In het watersysteem Dongeradielen daalt de bodem door gaswinning.
Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân hebben samen onderzocht wat er nodig is om nadelige effecten te herstellen of te compenseren. Ook is gekeken welke andere opgaven, wensen of kansen er mogelijk in het gebied zijn. Op deze pagina leest u hier meer over.

Voorgenomen gebiedsproces Dongeradielen voor herstel bodemdaling

Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân bereiden een gebiedsproces voor in het gebied Dongeradielen. Op 1 december stemden de partijen in met de verdere verkenning van het gebiedsproces. In het gebied bij Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat daalt de bodem door gaswinning. Een gebiedsproces moet oplossingen bieden voor de gevolgen daarvan.
Op 3 december 2020 is een brief verstuurd richting betrokkenen in het gebied, die ze op 4 december hebben ontvangen.

De leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, van Provinciale Staten van Fryslân en van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân zijn op 4 december geïnformeerd. Op 4 december is ook een persbericht uitgegaan.