Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Bodemdaling Dongeradielen

In het watersysteem Dongeradielen daalt de bodem door gaswinning.
Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân hebben samen onderzocht wat er nodig is om nadelige effecten te herstellen of te compenseren. Ook is gekeken welke andere opgaven, wensen of kansen er mogelijk in het gebied zijn

Op 1 december 2020 stemden de drie partijen in met de verdere verkenning van het gebiedsproces. In het gebied bij Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat daalt de bodem door gaswinning. Een gebiedsproces moet oplossingen bieden voor de gevolgen daarvan.

Op 3 december 2020 is een brief verstuurd richting betrokkenen in het gebied, die ze op 4 december hebben ontvangen.

De leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, van Provinciale Staten van Fryslân en van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân zijn op 4 december geïnformeerd. Op 4 december is ook een persbericht uitgegaan.  

Nieuwsbrief (nummer 3 – juli 2022) is samen met het onderstaande persbericht verschenen.

Persbericht 13 juli 2022: Gebiedscommissie Dongeradielen van start

Een nieuwe gebiedscommissie gaat aan de slag in het gebied Dongeradielen, tussen Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat. Hier daalt de bodem door gaswinning. Die daling heeft nadelige effecten op de waterhuishouding en de landbouw in het gebied. De gebiedscommissie zoekt hiervoor samen met de streek naar oplossingen. Ook onderzoekt ze of er in het gebied haalbare en betaalbare wensen zijn die ze in samenhang hiermee kan uitvoeren. Op 14 juni 2022 stelde Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân de nieuwe commissie in.

Lees hier het volledige persbericht

Links voor meer informatie