U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Concept-besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo Hantumhuizen

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maken bekend dat op 30 juli 2019 bij het college een verzoek om omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

het bouwen van een nieuwe opslagloods aan de Bangawei 3 te Hantumhuizen

Ter inzage

Aangezien ons college het voornemen heeft uitgesproken voor de aanvraag een vergunning te verlenen met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, 3° en de voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt de ontwerp-beschikking met ingang van 23 april 2020 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis te Damwâld. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende zijn of haar zienswijzen bij ons college kenbaar maken.

Zienswijze

Tijdens de ter inzage termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum.