Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

DOM subsidies

Goed om te weten

Een DOM is een Dorps Ontwikkelings Maatschappij, bestaande uit een groep enthousiaste en ondernemende dorpsbewoners. DOM 2.0 is een initiatief van Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). De deelnemende gemeenten aan het project zijn Noardeast- Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. De subsidieregeling voorbereidingskosten DOM is slechts van toepassing op de gemeente Noardeast- Fryslân. De andere gemeenten stellen hun eigen subsidieregeling vast.

De subsidieregeling voorbereidingskosten DOM valt onder de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân (Asv). De subsidieregeling moet dus in samenhang met de Asv worden gelezen.  In de subsidieregeling staan geen normen die al in de Asv genoemd worden.

DOM’s krijgen geen geld voor de uitvoering van plannen, maar wel voor het proces voorafgaand aan die concrete plannen. Het budget voor de DOM’s is vastgesteld op € 25.000 per DOM voor een looptijd van 4 jaar, geldend van 1 januari 2019 tot en met 21 december 2022. Van dit bedrag stelt de gemeente Noardeast- Fryslân € 12.500 beschikbaar per dorp, de andere helft is cofinanciering van Provincie Fryslân. In de subsidieregeling voorbereidingskosten DOM worden de beoordelingscriteria en nadere regels van dit budget aangegeven.

Onderstaande geeft nadere toelichting op een aantal artikelen uit de subsidieregeling.

Artikel 7 tot en met 9 

Het proces-en handgeld zijn nadrukkelijk bedoeld om te gebruiken voor de voorbereiding van een project.  Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn de inhuur van een architect die een plan maakt voor de herinrichting van een dorpshuis. De subsidie voor procesgeld  wordt in deze verstrekt voor de inhuur van de architect en niet voor de daadwerkelijke herinrichting van het dorpshuis. Handgeld is bedoeld voor (relatief lage)  kosten van praktische aard zoals drukkosten voor promotie in het dorp, vergaderkosten en/of catering voor een bijeenkomst voor de herinrichting. Het procesgeld dient met een daarvoor bestemd aanvraagformulier vooraf aangevraagd te worden. Het handgeld wordt vooraf vastgesteld en kan bij de gemeente gefactureerd worden tot het  aangegeven maximum bereikt is.

Artikel 9 lid 2

Procesgeld is alleen bedoeld voor de ondersteuning van projecten die voldoende aansluiten bij het beleidsdoel, zoals opgenomen in artikel 3: Een DOM voert projecten uit met het doel de leefbaarheid te versterken. Leefbaarheid is een breed begrip en kan op diverse manieren versterkt worden.  Hieronder wordt toegelicht welke criteria van toepassing zijn op het beoordelen of een plan of een geheel van plannen in voldoende mate bijdragen aan het beleidsdoel. Het is niet nodig om aan alle criteria in gelijke mate te voldoen om voor vergoeden van proceskosten in aanmerking te komen.

a. Draagvlak in eigen dorp(en): brede betrokkenheid van DOM-leden, aanverwante werkgroepen, inwoners en organisaties uit eigen dorp, culturele groepen en/of  verschillende generaties.

b. Samenwerking in de regio: de mate waarin er samengewerkt wordt (met organisaties) binnen eigen dorp, met buurdorpen, gemeenten, provincies en andere maatschappelijke organisaties.

c. Kwaliteit van fysieke leefomgeving: de mate waarin de plannen bijdragen aan de fysieke leefomgeving t.a.v. particuliere ruimte/ eigendom, publieke of maatschappelijke ruimte, vanuit cultuur-historisch en economisch perspectief.

d. Kwaliteit van de sociale leefomgeving: de mate waarin de plannen bijdragen aan de sociale cohesie in een dorp, eenzaamheid beperken of de interactie tussen (groepen) inwoners en generaties positief beïnvloeden.

e. Toekomstbestendige oplossingen: mate waarin de plannen bijdragen aan toekomstbestendige oplossingen van de leefbaarheid in het dorp/de dorpen.

f. Haalbaarheid: mate waarin de plannen haalbaar zijn ten aanzien van draagvlak en draagkracht, financiën, wet- en regelgeving, tijd en samenwerking met overheden en organisaties.