Important notification

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

In soad ynwenners fan ús gemeente hawwe it Frysk as memmetaal. Foar harren foarmet it Frysk in wichtich part fan harren identiteit. As gemeente wolle wy dêrom alle war dwaan om de Fryske taal yn ús gebiet te behâlden en  fuort te sterkjen. Hjirre kinne jo lêze hoe’t wy de Fryske taal behâlde wolle, hoe’t wy it Frysk in prominint plak jaan wolle yn ús wurk en hoe’t wy it Frysk brûke wolle yn ús omgong mei ynwenners, bedriuwen, maatskiplike organisaasjes en oare oerheden.