Important notification

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Trouwe yn it Frysk

Yn ús gemeenten binne babsen dy't de houlikstaspraak yn it Frysk dwaan kinne. It breidspear mei kieze. De houlikstaspraken kinne ek dûbeltalich dien wurde troch de babs. Dêrom is der omtinken foar taal by de yntroduksje fan babsen. Sa kinne breidspearen sels in passende kar meitsje. Yn ús gemeenten soargje de babsen sels foar taalhelpmiddels yn de taal dy't sy kieze.

Wy moatte op grûn fan de Wet Gebruik Friese taal al ús akten dûbeltalich opmeitsje: yn it Frysk sawol as yn it Nederlânsk. It giet dan û.o. om trou- en berteakten of akten fan ferstjerren. Dit jildt ek foar in úttreksel út de BRP, de Basisregistratie Personen.

Geane jo trouen? Meld jo foarnommen houlik.