Important notification

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Trouwe yn it Frysk

Yn ús gemeenten binne babsen dy't de houlikstaspraak yn it Frysk dwaan kinne. It breidspear mei kieze. De houlikstaspraken kinne ek dûbeltalich dien wurde troch de babs. Dêrom is der omtinken foar taal by de yntroduksje fan babsen. Sa kinne breidspearen sels in passende kar meitsje. Yn ús gemeenten soargje de babsen sels foar taalhelpmiddels yn de taal dy't sy kieze.

Wy moatte op grûn fan de Wet Gebruik Friese taal al ús akten dûbeltalich opmeitsje: yn it Frysk sawol as yn it Nederlânsk. It giet dan û.o. om trou- en berteakten of akten fan ferstjerren. Dit jildt ek foar in úttreksel út de BRP, de Basisregistratie Personen.

Geane jo trouen? Meld jo foarnommen houlik.