Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

Bestemmingsplan ‘Fietspad Súd Ie’ is vastgesteld

Op 10 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Fietspad Súd Ie’ in gewijzigde vorm vastgesteld (NL.IMRO.1970.BpFietspadsudie-VA01).

Bestemmingsplan

De gemeente Noardeast-Fryslân werkt sinds 2013 samen met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân binnen het uitvoeringsprogramma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Onderdeel van dit programma is de realisatie van een verhard fietspad langs de vaarroute Súd Ie, tussen Oostmahorn (Lauwersmeer) en Dokkum. Daarnaast gaat het om de realisatie van twee waterbelevingsstekjes en twee lokale toeristische overstapplaatsen langs de vaarroute Súd Ie. Om deze voorgenomen plannen juridisch-planologisch mogelijk te maken, is het bestemmingsplan ‘Fietspad Súd Ie’ vastgesteld.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is door de gemeenteraad, naar aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtshalve, een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:

  • Als tracé-optimalisatie is de verbinding tussen de Bergsmawei en de Súd Ie (gedeelte van deeltracé 4a) in westelijke richting verplaatst. Het waterbelevingsstekje is daardoor ook in westelijke richting verplaatst.

De toelichting is als gevolg van deze wijziging aangevuld met een beschrijving en motivering. Paragraaf 4.3 is aangevuld met de ecologische beoordeling van deze tracé-optimalisatie. Als gevolg van de trace-optimalisatie zijn twee bijlagen aan de bestemmingsplantoelichting toegevoegd (bijlagen 5 en 8);

  • De archeologische regels zijn aangepast door de opname van in totaal twee archeologische dubbelbestemmingen op gebieden met verwachtingswaardes, om het daarmee in overeenstemming met het provinciaal archeologisch beleid FAMKE te brengen;
  • Kleine aanpassingen van bestemmings(plan)grenzen zijn doorgevoerd naar aanleiding van het Definitief Ontwerp van het fietspad;
  • Paragraaf 4.3 ‘Ecologie’ van de toelichting is aangevuld met een onderzoek naar de aanwezigheid van de Waterspitsmuis. Dit onderzoek is als bijlage 9 aan de bestemmingsplantoelichting toegevoegd.

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij naar het raadsbesluit en de ‘Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Fietspad Súd Ie’.

Het bestemmingsplan inzien

Vanwege het coronavirus kunt u het bestemmingsplan tot het einde van de beroepstermijn alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken.

U kunt het bestemmingsplan met de plannaam NL.IMRO.1970.BpFietspadsudie-VA01 ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?

Tot en met 4 mei 2022 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag).

Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen:

  • als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende bent), of
  • als u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op het ontwerpbestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op:

https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/ 

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: (0519) 29 88 88.