Bevoegdheid vaststellen exploitatieplan bij een wijzigingsplan en omgevingsvergunning

Bekendmaking delegatie bevoegdheid vaststellen exploitatieplan bij een ruimtelijk plan

Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân op grond van artikel 6.12, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening, besloten om de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in geval van een wijzigingsplan en omgevingsvergunning te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

In beginsel is de gemeenteraad bevoegd tot het vaststellen van een exploitatieplan. Vanwege de inhoudelijke samenhang tussen een wijzigingsplan en omgevingsvergunning en bijbehorend exploitatieplan heeft de raad besloten de besluitvorming hierover ook bij het college te leggen.  

Het raadsbesluit ligt vanaf donderdag 13 juni 2019 op het gemeentehuis in Dokkum ter inzage en treedt de dag na bekendmaking in werking. Tegen het besluit kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.