Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

College dient zienswijzen in tegen gaswinning bij Ternaard

Het college van Noardeast-Fryslân heeft besloten om zienswijzen in te dienen op het voorgenomen besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat om gaswinning onder de Waddenzee toe te staan.

De gemeente Noardeast-Fryslân is tegen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee

De Waddenzee is een kwetsbaar gebied. Het geldt als een belangrijke kraamkamer voor vele diersoorten en beschikt over unieke flora en fauna. Gaswinning mag deze bijzondere aspecten niet in gevaar brengen.

Gaswinning leidt tot bodemdaling en bodembeweging

Bodemdaling versterkt de problematiek van de verzilting in de regio. Een probleem dat voor Noardeast-Fryslân van extra belang is gezien de belangrijke landbouwsector. Bodembeweging kan mogelijk leiden tot seismische risico’s. Het college vindt deze effecten, samen met de genoemde ecologische effecten en risico’s, zorgwekkend. “We moeten juist inzetten op de doelstellingen in het kader van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen”, aldus wethouder Esther Hanemaaijer namens het college.

Het college heeft twee zienswijzen toegezonden


Eén zienswijze vanuit de (planologische) invalshoek met betrekking tot het ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende onderwerpen. En één zienswijze vanuit de (delfstoffen/Mijnbouwwet) invalshoek met betrekking tot het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan en het meetplan en bijbehorende onderwerpen. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn op de hoogte van de ingediende zienswijzen van de gemeente.

Tot en met 7 oktober 2021 liggen de stukken ter inzage

Dit zijn het ontwerp-inpassingsplan en alle ontwerpbesluiten over de gaswinning bij Ternaard. Tot en met 7 oktober aanstaande kan iedereen zienswijzen bij de minister indienen. Dat is een vaste procedurele stap. Bij het nemen van de definitieve besluiten over de gaswinning moet rekening worden gehouden met de ingediende zienswijzen.

Download hier de zienswijzen:

Zienswijze NF inpassingsplan en ontwerpbesluiten gaswinning Ternaard

Zienswijze NF instemmingsbesluit Winningsplan Ternaard