U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Concept Woonvisie 2020-2025 ter inzage

De gemeente Noardeast-Fryslân werkt dit jaar samen met inwoners, corporaties en belangenorganisaties aan de Woonvisie 2020-2025. De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2025 op het gebied van wonen wil staan. Ook wordt het gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en levert het belangrijke informatie op voor de Omgevingsvisie

Tot en met 28 september 2020 ligt het concept Woonvisie 2020-2025 digitaal ter inzage. Alle stukken vindt u op: www.noardeast-fryslan.nl/woonvisie

Reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie geven op het plan. Dat kan schriftelijk (gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,  t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA Kollum of via e-mail info@noardeast-fryslan.nl

Samen aan de slag

De input voor deze woonvisie komt o.a. uit het woningmarktonderzoek 2020, een vragenlijst onder inwoners in 2020 en het nauwe contact met woningcorporaties Thús Wonen, Wonen Noordwest-Friesland (WNWF) en huurdersorganisatie ‘De Bewonersraad. Daarnaast vonden er met inwoners en dorpsbelangen gesprekken plaats in De Oanheakker, voor het vormen van de omgevingsvisie.

In het najaar (oktober tot half november) gaan een aantal medewerkers van de gemeente met een groep inwoners van de dorpen en de stad in gesprek over de woonvisie, het woonprogramma en de uitkomsten van de enquête.