Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân steunen initiatief voor eerlijkere verdeling gemeentefonds

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân hebben een initiatief ondersteund dat pleit voor een betere en eerlijkere herverdeling van het gemeentefonds. Het gaat hier om het geld dat door de rijksoverheid voor gemeentelijke taken aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld.

Er is de afgelopen periode een landelijk onderzoek geweest naar de herverdeling van het Gemeentefonds. Het Rijk heeft besloten de invoering van deze herverdeling uit te stellen. De uitkomsten van de herverdeling zijn nog niet bekend gemaakt. Maar in de media is wel het beeld geschetst dat de herverdeling van het gemeentefonds ruwweg betekent dat het geld van oost naar west gaat en van platteland naar stad. Deze uitkomst betekent geen goed nieuws voor onze gemeenten. Financieel staan we al voor grote uitdagingen met o.a. de nog lopende bezuinigingen en toenemende druk op het Sociaal Domein. Wethouder Rommy Kempenaar van de gemeente Dantumadiel: “Het kan niet zo zijn dat gemeenten die het vaak financieel al zwaar hebben op deze manier extra de dupe zijn. Kortingen als gevolg van een herverdeling van het gemeentefonds kunnen wij er op dit moment absoluut niet bij hebben”.

Plattelandsgemeenten in heel Nederland hebben een verzoek voor een steunbetuiging ontvangen van de P10. De P10 is een samenwerkingsverband van 22 Plattelandsgemeenten, dat op veel onderwerpen gezamenlijk optrekt. Het verzoek gaat over het door P10 ingenomen standpunt over herverdeling van het gemeentefonds.

Zowel Dantumadiel als Noardeast-Fryslân hebben de steunbetuiging aan de P10 uitgesproken. Op deze manier proberen we nog invloed uit te oefenen op het proces rondom de herverdeling in de hoop dat dit leidt tot een betere verdeling.