U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Harddraverspark: van sportpark naar stadspark

Het college van Noardeast-Fryslân heeft de plannen vastgesteld voor de herinrichting van het Harddraverspark en het Tolhuispark die kunnen rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Deze gedragen ontwikkelrichting voor beide parken legt het college ter bespreking voor aan de gemeenteraad op donderdag 7 januari 2021.  

Een lang gekoesterde wens

Bij de gemeenteraad leeft al geruime tijd de wens om tot een recreatieve herontwikkeling van het Harddraverspark te komen. Vanaf het visieproces ‘Dokkum Oer de Grêft’ van 2016 zijn er concrete ideeën voor herontwikkeling van het park. Door de directe verbinding van het park met de historische binnenstad, kan een toeristisch-recreatieve invulling van het park een stevige impuls geven aan het centrum. En dat is de uitdaging: een stadspark met aantrekkingskracht voor inwoners, bezoekers en toeristen, versterkend voor Dokkum, de binnenstad en de regio.

Motie gemeenteraad 25 juni 2020

De gemeenteraad heeft deze uitdaging in juni dit jaar in een motie richting het college verwoord. Kom voor het einde van dit jaar met een mooi en goed plan, samen met alle betrokken partijen, zo luidde de motie. De raad gaf het college richtinggevende kaders mee en vroeg, vanwege de integrale samenhang met het Tolhuispark, ook de ontwikkelkansen van dat park in de plannen te betrekken.

Harddraverspark wordt stadspark

De plannen zijn nu in concept gereed. Het Harddraverspark wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch-recreatieve voorzieningen in combinatie met sport. De Trimmer wordt afgebroken, de tennisvereniging verhuist naar het Tolhuispark, de voetbal- en kaatsvereniging krijgen in het park een nieuwe plek, evenals de stadscamping. Zo ontstaat in de westelijke zone van het park ruimte voor een parkachtige structuur met veel groen, water, wandelpaden en voorzieningen. Een open en groen gebied dat ervaarbaar is vanaf de stad en de stadsgracht zodat bolwerk en park in verbinding staan. Ruimte voor ontspanning, recreatie, muziek, kunst, evenementen, sport en spel, voor zowel de eigen inwoners van de gemeente als voor toerist. Het plan voorziet ook in ruimte voor recreatiehuisjes zodat jaarrond verblijfsrecreatie mogelijk wordt. Het parkeerterrein ‘De Harddraver’ nabij de Herberg wordt uitgebreid.

Tolhuispark: sport verbreden en verbinden

De verplaatsing van de tennisvereniging is aanleiding geweest om in de plannen ook de samenhang met andere sportvraagstukken in het Tolhuispark te betrekken. Bovendien is er de wens van de raad om na te gaan of in het Tolhuispark ruimte is voor een evenemententerrein. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: met de verplaatsing van de tennisclub, wordt in het Harddraverspark ruimte gecreëerd voor recreatieve herontwikkeling. In het Tolhuispark ontstaat, door een krachtenbundeling en met de hockeyvereniging als nieuwkomer, een versterkt sportverenigingsleven met een aanbod voor de hele regio.  

Draagvlak

Het college heeft de plannen voor beide parken met alle partijen, verenigingen en belanghebbenden besproken. De uitvoering zal namelijk niet slagen zonder draagvlak, eigen inspanning en enthousiasme van betrokken partijen. En die is er volop. Ondernemers zien structuurversterkende kansen voor de binnenstad. Verenigingen zien mogelijkheden om te innoveren en te verduurzamen en zien kansen tot samenwerking met en versterking van elkaar. Kortom: er is enthousiasme en draagvlak. Het college ervaart een gevoel van ‘samen de schouders eronder’. 

Besluitvorming

Nu is het woord aan de gemeenteraad die de ontwikkelrichtingen voor het Harddraverspark en het Tolhuispark zal bespreken op donderdag 7 januari 2021.