Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling Dongeradielen

De gebiedscommissie Dongeradielen maakt in de komende twee jaar samen met de streek een gebiedsplan. Ze bespreken graag met u hoe ze dit willen aanpakken en hoe ze de streek daarbij willen betrekken.

U bent daarom van harte welkom op de informatiebijeenkomst op maandag 30 januari 2023 van 20:00 tot 21:30 (inloop vanaf 19.45 uur) in MFA De Dobbe in Eanjum (Mûnebuorren 11).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van provincie Fryslân. Hier vindt u ook meer informatie over de gebiedsontwikkeling Dongeradielen

Provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen

Onderwerp is het creëren van een toekomstbestendige inrichting van het gebied Dongeradielen. De bodem daalt door gaswinning en dat heeft effect op de waterhuishouding. Ook heeft de klimaatverandering gevolgen voor het gebied. Denk aan verzilting van het grond- en oppervlaktewater.

Bij de gebiedsontwikkeling Dongeradielen zoeken we samen naar oplossingen

Onder andere naar oplossingen voor de effecten van bodemdaling en klimaatverandering. En we onderzoeken of- en hoe we het gebied toekomst- en klimaatbestendig kunnen maken.

In de jaren 2020-2022 is verkend welke opgaven er zijn in het plangebied

Ook is gekeken op welke wijze een gebiedsproces opgestart zou kunnen worden. Het resultaat van deze brede oriëntatie is vastgelegd in de rapporten ‘Voorverkenning’ en ‘Verkenning gebiedsontwikkeling Dongeradielen’. Deze zijn het startpunt voor het maken van het gebiedsplan.

In het Concept Plan van Aanpak (PvA) is verwoord hoe we het gebiedsplan willen gaan maken

De gebiedscommissie presenteert dit op 30 januari 2023 tijdens een openbare informatiebijeenkomst in het MFA De Dobbe in Eanjum. Zo nodig wordt het PvA naar aanleiding daarvan aangepast, waarna het vastgesteld kan worden.