U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Inspraak ‘Beleidskader Zonne-energie 2020 Noardeast-Fryslân’

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maken bekend dat de raad van Noardeast-Fryslân in concept heeft ingestemd met het ‘Beleidskader Zonne-energie 2020 Noardeast-Fryslân’. Met ingang van 14 januari 2021 ligt dit conceptbeleidskader gedurende zes weken ter inzage.
De raad is bevoegd tot het vaststellen van dit beleidskader (Algemene Wet bestuursrecht (Awb) artikel 4:81).

Inhoud
De gemeente Noardeast-Fryslân streeft naar het leveren van betekenisvolle bijdragen aan een duurzame samenleving. Bij de transitie van energie wordt gedacht aan het meer benutten van zonne-energie. Daarmee is er behoefte ontstaan om de gemeentelijke ambitie en beleidskoers ten aanzien van zonne-energie uit te spreken. Het beleidskader is bedoeld om richting te geven aan de mogelijkheden voor zonne-energieopwekking binnen de gemeente, en fungeert als een concreet toetsingskader.

In de infographic zijn de hoofdlijnen van het beleidskader samengevat.

Ruimtelijk toetsingskader
Belangrijk onderdeel en vertrekpunt van het beleid is het bepalen van de zonne-energieopgave voor Noardeast-Fryslân voor de jaren 2025 en 2050. In het beleidskader wordt vervolgens gewerkt met een Zonneladder om hiërarchie aan te brengen in de geschiktheid van locaties. Opwekken van zonne-energie kan namelijk op verschillende manieren, die allemaal een andere ruimtelijke impact hebben. Pas als locaties op een lagere trede van de ladder niet voldoende beschikbaar of geschikt zijn, komen locaties op een hogere trede in beeld. We proberen daarmee zoveel mogelijk de grondgebonden initiatieven in het landschap te voorkomen. Gronden op afstand van stad en dorpen zijn in principe uitgesloten. De Zonneladder wordt ondersteund met een ‘Visiekaart’, waarin kansrijke locaties binnen de gemeente worden uitgebeeld. Ook worden gebieden aangeduid waar grondopstellingen uitgesloten zijn vanwege aanwezige landschaps- en natuurwaarden. Ten slotte worden vormen van meervoudig ruimtegebruik gestimuleerd, met specifieke aandacht voor biodiversiteit.

Participatie
Naast de ruimtelijke criteria heeft het beleidskader ook een maatschappelijke component. Een initiatiefnemer dient in te zetten op participatie, zeker bij initiatieven op de hogere treden van de Zonneladder. Enerzijds is inzet op procesparticipatie vereist, waarbij de lokale omgeving vroegtijdig betrokken wordt bij een initiatief. Anderzijds vindt er inzet op financiële participatie plaats. Het streven is 50% lokaal eigendom, met als voorgesteld alternatief een omgevingsfonds. Zo profiteert de Mienskip mee met zonneparken.

Inzage
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, beperken wij het aantal afspraken in het gemeentehuis. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om het conceptbeleidskader fysiek in het gemeentehuis in Dokkum in te zien. Het is alleen mogelijk om het beleidskader digitaal in te zien.

U vindt hier het beleidskader en de infographic.

Inspraak
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen bij de gemeenteraad hun inspraakreactie over het conceptbeleidskader indienen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling, binnen de termijn van zes weken. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum. Voor inspraakreactie per e-mail, graag uw bericht richten aan energie@noardeast-fryslan.nl.

Voor meer informatie over het concept-beleidskader of voor het indienen van een mondeling inspraakreactie kunt u een afspraak maken met team Romte via telefoonnummer 0519 – 29 88 88.