U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Motie Dik-Faber Tweede Kamer in relatie tot het omgevingsproces Ternaard

Onderstaand bericht is geplaatst uit naam van het Fries Bestuurlijk Overleg Ternaard, bestaande uit bestuurders van gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân.

Op 10 maart jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen omtrent mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied. De Tweede Kamer verzoekt het kabinet in de motie om geen onomkeerbare stappen meer te zetten met nieuwe mijnbouwactiviteiten, zolang de door de Kamer gevraagde onderzoeken nog niet aan de Kamer zijn voorgelegd.

De aangenomen motie in de Tweede Kamer ondersteunt het standpunt van de Friese overheden tegen nieuwe gaswinning. Het raakt ook aan het omgevingsproces Ternaard waarin het ministerie van EZK, NAM en de Friese overheden participeren. In dit proces is afgesproken dat, mocht het tot gaswinning komen, er een Gebiedsfonds wordt ingesteld, gekoppeld aan de baten van de gaswinning voor een bedrag van 60 miljoen euro over 10 jaar.

In het vergunningenspoor wordt beoordeeld óf er wordt besloten tot gaswinning. De motie vraagt om onderzoeken naar de effecten van gas- en zoutwinning in het Waddengebied die meegewogen worden in deze besluitvorming. Deze onderzoeken zijn reeds gestart en zijn afgerond voor de geplande ter inzage legging in het voorjaar van 2021.

Het omgevingsproces Ternaard gaat eerst gewoon door volgens planning.