Nieuwe afspraken hekkelen schouwsloten

De gemeente Noardeast-Fryslân wil nieuwe afspraken maken met landeigenaren en agrariërs over het hekkelonderhoud aan (schouw)sloten.

Het voorstel is dat wij de hele sloot hekkelen en de hekkelspecie op de kant van de landeigenaar leggen

Wij hebben dat besproken met vertegenwoordigers van It Kollumer Grien, Agrarisch Collectief Waadrâne en LTO Noardeast-Fryslân, omdat we principe-afspraken willen maken over een geharmoniseerde manier van hekkelen. We hebben hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitkomsten van de enquête die onder de leden is gehouden.

Wij proberen voor het hekkelen een loonbedrijf in te huren dat plaatselijk bekend is

We gaan het gebied verdelen in 6 deelgebieden. Op die manier wordt het voor de plaatselijke bedrijven makkelijker om op het werk in te schrijven. Vanwege de grootte van het werk moeten we als gemeente een Europese aanbestedingsprocedure volgen. Dit is wettelijk verplicht. Het werk wordt gegund voor één jaar met de optie om het maximaal 3x met een jaar te verlengen. Elk jaar, na afloop van het werk, worden de werkzaamheden met het betreffende loonbedrijf besproken. Zijn we tevreden over de uitvoering? Dan krijgt het loonbedrijf een jaar verlenging.

Wij verwachten van de loonbedrijven dat zij de werkzaamheden flexibel plannen

Zodat zij schade aan gewassen kunnen voorkomen. Het aanpassen van de planning kan alleen wanneer de ondertaluds geklepeld zijn. De communicatie over de planning zal voor een groot deel bij de uitvoerende partij liggen. Als landeigenaar / agrariër kunt u over de planning rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf dat het hekkelwerk uitvoert.

We gaan de bovenbermen op een andere manier maaien om insecten te beschermen

We klepelen de bovenbermen in het insectennetwerk nog maar eenmaal per jaar. In het begin van het maaiseizoen wordt bijvoorbeeld de berm aan de linkerkant van de weg geklepeld en aan het einde van het maaiseizoen de rechterkant. Op deze manier hebben de insecten meer kans om te overleven. De ondertaluds worden wel geklepeld voordat de sloten gehekkeld worden.

Het insectennetwerk loopt langs de verbindingswegen tussen de dorpen. We gaan dit netwerk op tekening uitwerken en publiceren. Ook zullen we op vaste tijden nagaan wat het effect is van dit nieuwe maaibeleid. De gemeente vind het belangrijk om de bermen op een ecologische manier te beheren.

We maken afspraken over het hekkelen van plaatsen die voor ons onbereikbaar zijn

Landeigenaren kunnen bij ons aangeven voor welke percelen het nodig is om afspraken te maken vanwege de bereikbaarheid. En bij welke percelen ieder de eigen helft kan hekkelen. Bij alle andere sloten zal de gemeente de hele sloot hekkelen en de hekkelspecie op de kant van de landeigenaar leggen. Kunnen we niet vanaf de gemeentekant hekkelen? Dan maken we afspraken met de landeigenaar. Bijvoorbeeld dat de landeigenaar – tegen een vergoeding - de hele sloot hekkelt en zorgt voor het afvoeren en verwerken van de hekkelspecie. De hoogte van de vergoeding is de helft van de te maken kosten. Deze afspraken leggen we vast in een contract.

Huidige contracten en afspraken gelden nog in 2022 en vervallen vanaf 2023

Vanaf 2023 ontbinden we de bestaande contracten en vervallen alle gemaakte afspraken over de manier van hekkelen. De gemeente zal dit aan de landeigenaren meedelen. Dit gebeurt via de verbonden partijen zoals It Kollumer Grien, Agrarisch Collectief Waadrâne en LTO Noardeast-Fryslân en door een bericht in de huis-aan-huiskrant.

Het maaien en hekkelen moet voor 1 november uitgevoerd zijn

Vanaf 15 juni worden de bovenbermen geklepeld. Vanaf 1 augustus gebeurt dit herhaald. Dan wordt ook het ondertalud meegenomen. Minimaal twee weken daarna start het hekkelen van de sloten.

Heeft u overlast van afval of exoten? Meld het bij ons

We kijken dan samen wat er mogelijk is over de overlast te verminderen. Wanneer u overlast heeft van de Reuzenberenklauw of de Japanse duizendknoop in de gemeentelijke berm, ruimen wij deze planten op. Dit geldt ook voor distels, hoewel dit geen exoot is.

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Bel Jakko Veldstra via telefoonnummer (0519) 29 88 88 of stuur een mail naar hekkelen@noardeast-fryslan.nl.