Verhuur perceel weiland gelegen aan De Gersikkers te Marrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân verzoeken gegadigden een bod te doen ten behoeve van het gebruik van een perceel weiland gelegen aan De Gersikkers te Marrum, kadastraal bekend gemeente Ferwert, sectie E, nummer 990, zoals in rood gekleurd is aangegeven op de situatietekening. Het perceel is groot circa 00.58.14 ha. De grond zal op jaarbasis worden verhuurd, waarbij gunning in principe zal plaatsvinden aan de hoogste bieder onder voorbehoud van de hoogte van het bod. De bestemming voor dit perceel is agrarisch. 

U kunt per email een bod uitbrengen op bovengenoemd perceel en vermelden wat de plannen zijn op het betreffende perceel. Dit kunt u mailen voor 31 mei 2019 aan mevrouw T. Arjaans, email t.arjaans@noardeast-fryslan.nl

Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Arjaans via email of telefonisch (0519) 29 88 88.