Verkoop bij inschrijving

De gemeente Noardeast-Fryslân biedt te koop aan het opstal met erf en ondergrond, staande en gelegen aan De Terp 22 in Blije, kadastraal bekend gemeente Blija, sectie A, nummer 2805 deels, groot circa 1350m².

Deze voormalige gymzaal wordt niet meer gebruikt waardoor het gebouw met ondergrond verkocht kan worden. Deze grond met opstal wordt verkocht op basis van inschrijving. Gunning vindt plaats onder voorbehoud goedkeuring college. Inschrijvingen kunnen tot en met 20 juni 2019 en is alleen mogelijk door het afgeven van een inschrijfformulier in een gesloten envelop bij de receptie van het gemeentehuis in Dokkum onder vermelding van ”De Terp Blije” en de naam, mailadres en telefoonnummer van de afzender. Alle andere vormen van inschrijving zijn niet ontvankelijk. Een inschrijfformulier kan worden aangevraagd via het onderstaande mailadres.

Procedure

Binnen 2 werkdagen na de datum van sluiting worden de enveloppen geopend en zal bekend worden gemaakt wie het hoogste bod heeft uitgebracht waarna dit bod aan het college wordt voorgelegd voor definitieve gunning. Tot het moment dat  het college heeft besloten kunnen er geen rechten aan worden ontleend. U kunt op de ingediende envelop aangeven of u bij het openen van de enveloppen aanwezig wilt zijn.

Aandachtspunten

  • De huidige bestemming is “maatschappelijk”. Om er te mogen wonen, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd in “wonen”. Koper dient deze aanvraag in te dienen bij de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente zal zich inspannen deze bestemming mogelijk te maken. Het pand hoeft niet afgenomen te worden zolang de juiste bestemming niet aan het terrein is gekoppeld.
  • De op het perceel aanwezige Waarschuwing  en Alarmering Systeem mast (WAS mast) is geen eigendom van de gemeente en blijft voorlopig bestaan. Voor deze mast wordt er een recht van opstal gevestigd.
  • De aanwezige WAS mast wordt voorzien van stroom via de meterkast die zich in de gymzaal bevindt. De koper dient er zorg voor te dragen dat de WAS mast te allen tijde op het stroomnet aangesloten blijft conform de eisen van de Veiligheidsregio. De intentie van de Veiligheidsregio is dat de mast op termijn verwijderd wordt. Het vrijkomende deel kan daarna bij het perceel getrokken worden.
  • Het totale perceel wordt in één koop verkocht. Na verkoop wordt het perceel kadastraal ingemeten.
  • Het bestaande pand moet binnen twee maanden na de datum van levering gesloopt worden dan wel verbouwd worden. Bij verbouw van het gebouw naar woning moet er binnen 4 maanden na de datum van levering een omgevingsvergunning zijn ingediend. De termijnen en voorwaarden worden in de koopovereenkomst aangegeven.
  • De koper moet een planning aangeven voor de uit te voeren werkzaamheden. In ieder geval wanneer er gesloopt wordt en er een aanvraag wordt ingediend voor nieuwbouw.

Alle kosten met betrekking tot het bovenstaande – bestemmingsplanprocedure, WASmast stroomvoorziening e.d. - komen voor rekening van de koper.

Eventuele nadere informatie of een inschrijfformulier kan worden verkregen bij de Gemeente Noardeast-Fryslân, telefonisch te bereiken op 0518-418888 of via de email info@noardeast-fryslan.nl