Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Wethouder De Vries op bezoek in Wierum

Deze week is wethouder Jouke Douwe de Vries hartelijk ontvangen in dorpshuis De Pipenâle in Wierum. Als contactwethouder was hij op bezoek bij Dorpsbelang Wierum. Er speelt veel in het dorp, zoals de plannen om de dijk te verhogen, de gaswinning, het afkalven van de buitendijkse kwelder en de stikstofproblematiek. De verschillende ontwikkelingen in Wierum zijn besproken.

Wierum is een authentiek dorp dat trots is op haar karakteristieke elementen

De dijkverzwaring mag het karakter van Wierum niet aantasten, daar maken dorpsbelang en gemeente zich samen hard voor. Het college heeft zich uitgesproken tegen gaswinning, maar wil, áls landelijk wel daartoe besloten wordt, dat de opbrengsten ten goede komen aan de mienskip. Dorpsbelangen deelt dit standpunt.

Een belangrijk onderwerp is de leefbaarheid

Dorpsbelang maakt zich bij woningbouwcorporatie Thús Wonen hard voor het behoud van het aantal sociale huurwoningen. De gemeente gebruikt hiervoor prestatieafspraken. Wierum worstelt met een afnemend voorzieningenniveau. Ook het behoud van de bereikbaarheid per openbaar vervoer is voor het dorp van groot belang. En men wil door de aanleg van glasvezel de digitale bereikbaarheid graag zo snel mogelijk verbeteren. Het college stimuleert dit.

Inwoners hebben zorgen over de stijgende energieprijzen

Ook zijn er zorgen over de betaalbaarheid van de overgang naar duurzame energie en aardgasvrij wonen. De energie-transitie is voor de gemeente een belangrijk speerpunt. Er wordt nagedacht over de mogelijkheden om armoede zoveel mogelijk te voorkomen, voor alle inwoners, in zowel huur- als koopwoningen.

Dorpsbelang Wierum bestaat momenteel uit vijf leden, er is dringend behoefte aan versterking

Het bestuur wil alle inwoners graag betrekken om de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar mogelijk te vergroten. De gemeente denkt hier graag in mee. Het college zet in op een sterke verbinding met de mienskip en houdt graag regelmatig contact met het dorp. Heeft u als inwoner van Wierum belangstelling om als vrijwilliger actief bezig te zijn met de leefbaarheid van uw dorp? Dan kunt u zich melden bij het bestuur van dorpsbelang.