Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Nieuwe politieke partijen

 

Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen? Registreer uw partij dan voor 20 december 2021.

Als u mee wilt doen met de gemeenteraadsverkiezingen, registreer uw partij dan voor 20 december 2021 bij de gemeente Noardeast-Fryslân. Alleen groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau in Noardeast-Fryslân registreren.
Bij het registratieverzoek moeten de volgende stukken ingeleverd worden:

  • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • een verklaring van de politieke groepering, van aanwijzing van de (plaatsvervangende) gemachtigde.

Indienen verzoek

Uiterlijk 20 december 2021 moet het verzoek ingediend zijn.

Waarborgsom

U betaalt een waarborgsom. Deze is € 112,50. De waarborgsom wordt terugbetaald als op 31 januari 2022 een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. De waarborgsom kunt u overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 1756 53 t.n.v. gemeente Noardeast-Fryslân/Waarborgsom registratie verkiezingen.

Beoordeling registratieverzoeken 

De Kieswet bepaalt geen termijn waarop het centraal stembureau een besluit moet nemen over het verzoek. Een registratieverzoek is normaal gesproken binnen zes weken afgehandeld. Bij een eventuele afwijzing door het centraal stembureau hebben politieke partijen nog de mogelijkheid om een aangepast verzoek in te dienen.

Het centraal stembureau publiceert de lijst van centraal geregistreerde aanduidingen met de namen van de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde in de Huis-aan-Huis krant en op deze website.

Software

Vanaf december 2021 is er software beschikbaar die gebruikt kan worden voor de kandidaatstelling van de politieke partijen. Deze kunt u vinden op www.kiesraad.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep verkiezingen via verkiezingen@noardeast-fryslan.nl.  Of u leest meer op de website van de Kiesraad