U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Omgevingsvergunning mestbassin Iedyk te Wânswert

Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

- (zaaknummer UV 20180657): de aanleg van een mestbassin aan de Iedyk in Wânswert, kadastraal bekend gemeente Hallum, sectie H, nummer 269) (10-07-2019). 

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juli 2019 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld.

U kunt de omgevingsvergunning ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend onder idn: NL.IMRO.1970.WsmestbassinIedykPA-VA01. 

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u in de volgende gevallen een beroepschrift indienen:
    -    u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit,
    -    u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
    -    het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen, voor zover uw beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

Het beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van dit besluit opsturen naar de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om een voorlopige voorziening. Zo'n verzoek moet worden opgestuurd naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via de volgende website. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.