U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân maken bekend dat vanaf 29 augustus tot en met 9 oktober 2019, het ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek voor zienswijzen ter inzage ligt.

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorend Beeldkwaliteitsplan is in te zien op het gemeentehuis in Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 en op het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13 (voor openingstijden van de gemeentehuizen zie www.noardeast-fryslan.nl). Ook kan het plan digitaal worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.1970.20181505-ON01.

Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling voor het treffen van een aantal maatregelen waaronder de herinrichting van de Noordoostzijde van de terp in Hallum, bestaande uit de sloop van veertien woningen, het terugbouwen van tien woningen en het ter plaatse opnieuw inrichten en opwaarderen van de openbare ruimte.

Gedurende de periode van ter inzage legging kunt u een zienswijze zenden aan gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. In de zienswijze dient u het zaaknummer te vermelden: Z226104-2019.