U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning oprichten wegrestaurant (McDonalds) te Dokkum

Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân, op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), besloten dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor de realisatie van een wegrestaurant (McDonalds)  op perceelnummer D1555 te Dokkum, nabij de kruising N361-N356 (lokaal bekend als carpoolplaats) te Dokkum.
Voor deze maatregel worden in ieder geval de volgende besluiten gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt:
· Bestemmingsplan op grond van de Wro;
· (Omgevings)vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij het college van de gemeente Noardeast-Fryslân de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat te zijner tijd de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen in een later stadium bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

Het coördinatiebesluit ligt vanaf 2 april 2020 voor een ieder (op afspraak) ter inzage in het stadhuis te Dokkum. De stukken zijn eveneens te raadplegen via de bijlage.

Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.