U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpwijzigingsplan Kollum-Zuid

Vanaf 30 april tot en met  10 juni 2020 ligt het ontwerpwijzigingsplan Kollum-Zuid ter inzage (NL.IMRO.1970.WPKoKollumzuid-ON01).

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Johannes Bogermanstraat in het noorden, de Wilhelminastraat in het zuiden, de Julianastraat in het oosten en de Eskesstraat in het westen.

Doel wijzigingsplan

Het wijzigingsplan omvat de invulling van het plangebied met een programma van 22 woningen. En een wijziging van het bestemmingsplan Kollum Dorp naar de bestemmingen wonen-1, verkeer, tuin en groen. In het huidige bestemmingsplan zijn ook woningen toegestaan, deze zijn gesloopt. Omdat de nieuwe plannen op onderdelen strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan Kollum-dorp (vastgesteld op 18 juni 2015), kan er alleen medewerking worden verleend via een wijziging van het bestemmingsplan.

Het ontwerpwijzigingsplan inzien?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet mogelijk. Als digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan opgestuurd via e-mail of per post.

U kunt het wijzigingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze tot en met 10 juni schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: (0519) 29 88 88.

Kennisgeving m.e.r. beoordelingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 april 2020 besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de voorgenomen aanvraag wijzigingsplan ‘Kollum-Zuid’ geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld op basis van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer. Uit de ingediende stukken blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn en er geen milieueffectrapportage noodzakelijk is.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele bezwaren tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ingebracht worden als zienswijze tegen het bijbehorende ontwerpwijzigingsplan.