U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Bestemmingsplan Westergeest – Beintemawei 3 gewijzigd vastgesteld

Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Westergeest – Beintemawei 3 (NL.IMRO.1970.BPWgBeintemawei3-VA01) gewijzigd vastgesteld. 

Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk een nieuwe bedrijfsloods en kapschuur te bouwen bij het bestaande loon- en grondverzetbedrijf aan de Beintemawei 3 in Westergeest, waardoor vrijwel al het materiaal en materieel van het bedrijf binnen gestald kan worden. 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in het bestemmingsplan.

  • In paragraaf 4.6.2 van de toelichting is een alinea over de stikstofdepositie op relevante Natura 2000-gebieden als gevolg van het bestemmingsplan toegevoegd. De hierbij behorende bijlagen zijn als bijlage 3 bij de toelichting opgenomen.   

In de regels zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Aan artikel 3 Begrippen, is het begrip Loonbedrijf: een bedrijf gericht op het verrichten en leveren van diensten en producten aan agrarische bedrijven (agrarisch loonwerk), alsmede het verrichten van cultuurtechnische werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden toegevoegd;
  • Aan artikel 4.2 Bouwregels, 4.2.1 Gebouwen algemeen is de volgende regel toegevoegd: de oppervlakte van de bedrijfsbebouwing bedraagt niet meer dan 2400 m2.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij naar het raadsbesluit en de zienswijzennota. 

Het bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan, vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken worden digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis niet mogelijk. Als digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan met bijbehorende stukken opgestuurd via e-mail of per post.
U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren op het bestemmingsplan?

Van 4 juni tot en met 15 juli 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag). 
Beroep indienen kan alleen als u:

  • belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest;
  • belanghebbende bent en beroep wilt indienen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. 
Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: 
https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888.