U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Strobosserweg/Hogedijken Dokkum

Voornemen vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn voornemens een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai voor het mogelijk maken van een woning aan de Hogedijken te Dokkum conform het bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken verplaatsing Aldi’. Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidzone van de Strobosserweg en de Hogedijken.

Uit geluidsonderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeer wordt overschreden. Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn voornemens om een hogere grenswaarde vast te stellen. Voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de gevel van de woning zal deze maximaal 63dB mogen bedragen.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde inzien

De stukken liggen met ingang van donderdag 18 juni 2020 voor een ieder (op afspraak) gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Dokkum.

Reageren?

Tijdens de ter inzage termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888.

Bijlage