U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpwijzigingsplan Dokkum-Stadsdock

Vanaf 31 oktober tot en met 11 december 2019 ligt het ontwerpwijzigingsplan  Dokkum-Stadsdock ter inzage (NL.IMRO.1970.WpDkStadsdock-ON01).  

Gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan liggen ter inzage:

  • Het m.e.r. beoordelingsbesluit 
  • Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan
  • Het ontwerp besluit hogere grenswaarden

Plangebied

Het plangebied betreft een voor het grootste deel ongebouwde agrarische kavel, gelegen aan de noordzijde van de Birdaarderstraatweg en tussen het bedrijventerrein Betterwird, de Dokkumer Ee en de nieuwe verbindingsvaart 'Alde Sylsried'. Op het oostelijk deel van de kavel staat een grote bedrijfsloods uit de jaren '90.

1. Ontwerp-wijzigingsplan

Het wijzigingsplan omvat de wijziging van de bestemming ‘agrarisch-cultuurgrond’ naar ‘wonen’, verkeer' en 'water' en de  invulling van het plangebied met een programma van 25 vrijstaande en half vrijstaande woningen die allemaal aan het water zijn gelegen. Om dit mogelijk te maken wordt een grote centraal gelegen waterpartij gerealiseerd.

2. M.e.r. beoordelingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 oktober 2019 besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de voorgenomen aanvraag wijzigingsplan ‘Dokkum- Stadsdock’  geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld op basis van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer. Uit de ingediende  stukken blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn en er geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. De ingediende vormvrije aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling, met bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit,  liggen ter inzage.

3. Beeldkwaliteit

De Welstandsnota (2008) is voor de NOFA‐gemeenten opgesteld. Bij de ontwikkeling in het plangebied is gekozen voor het opstellen van nieuwe beeldkwaliteitscriteria, temeer omdat er een hoog kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. In de beeldkwaliteitscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand. Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen in Bijlage 1 bij de toelichting van het wijzigingsplan.

4. Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde industrielawaai

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt grenzen aan de geluidbelasting bij gevoelige bestemmingen zoals woningen. In het wijzigingsplan “Dokkum Stadsdock” zijn 2 woningen geprojecteerd binnen de geluidszone. Voor het realiseren van twee woningen is een hogere grenswaarde industrielawaai vastgesteld vanwege het industrieterrein Betterwird.

De stukken inzien?

U kunt het ontwerpwijzigingsplan, het ontwerp beeldkwaliteitsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde  en het m.e.r. beoordelingsbesluit met onderliggende stukken tot het einde van de zienswijzetermijn zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in  Dokkum  aan de Koningstraat 13 te Dokkum. Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip.

U kunt het wijzigingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl . De beeldkwaliteitscriteria staan in bijlage 1 van de toelichting.

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze tot en met 11 december 2019 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ingebracht worden als zienswijze tegen het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888