U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Snoeiwerkzaamheden aan bosplantsoen

De gemeente is begonnen met het wintersnoeiwerk.

Alle snoeiwerkzaamheden aan het bosplantsoen zijn er op gericht om een eindbeeld te creëren van een natuurlijke inheemse beplanting. Dit bestaat uit een boomlaag (25m) met daaronder een struiklaag (tot 5m) en tot slot een kruidlaag.

Bij de aanleg van een bosplantsoen zijn bomen en struiken door elkaar geplant op een plantafstand van 1 meter. Na een aantal jaar moet er al worden ingegrepen. Dit om te voorkomen dat planten elkaar gaan verdringen. Het gevolg zou namelijk zijn dat struiken en bomen iel worden en, door natuurlijke takafstoting, onderin geen takken meer hebben. Op het moment dat het plantsoen het mooist lijkt, wordt er ingegrepen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het is zeker nodig. 

In het begin zijn de snoeimaatregelen daarom gericht op het op voldoende afstand zetten van de bomen en struiken. Daarna is de onderhoudssnoei alleen gericht op de struiklaag om deze vitaal te houden. In de praktijk betekent dit dat de struiken dan worden verjongd door middel van het afzetten van de struiklaag.

Hoe vaak?

De snoeimaatregelen worden gemiddeld om de vier tot zes jaar uitgevoerd. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang van de percelen. Bij achterstallig onderhoud van bosplantsoen wordt het perceel regelmatig volledig gekapt. Dit omdat door onderlinge concurrentie de vitaliteit van de beplanting vaak onvoldoende is om het gewenste eindbeeld nog te kunnen bereiken. De onderhoudsmaatregelen worden veelal als ingrijpend ervaren maar na een aantal jaren herstelt de beplanting zich volledig. 

Incidenteel worden, naast de te snoeien vakken die op tekening staan (zie bijlage), gevaarlijke, zieke en of dode bomen gerooid. 

Gefaseerd

Vooral in parken waar grote oppervlakten zijn aangeplant wordt er voor een gefaseerde aanpak gekozen. Dit doel is tweeledig. Enerzijds om de impact van de maatregelen te verzachten, maar vooral ook om zoveel mogelijk verschillende groeistadia van het bosplantsoen te realiseren om de biodiversiteit te vergroten.

Essentakkensterfte

Sinds 2010 is in Nederland de ziekte ‘essentaksterfte’ gesignaleerd. Bij deze ziekte worden essen door een schimmel aangetast waardoor er veel dode takken in de bomen ontstaan. Aangetaste essen kunnen een gevaar voor wandelaars en andere verkeersdeelnemers vormen omdat dode takken afbreken. Omdat de ziekte niet te bestrijden is, wordt verwacht dat zeker 85% van de essen de ziekte niet zal overleven. Dit is de reden dat er veel essen worden verwijderd uit de percelen bosplantsoen. Omdat de es veel is toegepast als boomsoort in de percelen wordt deze maatregel dan ook als zeer ingrijpend ervaren. 

Herplant

Ook een gemeente heeft herplantplicht. Bij alleenstaande bomen en bomen die in een laanopstelling staan, vindt direct herplant plaats. Bij bosplantsoenen wordt eerst afgewacht wat het natuurlijke herstel door overige boomvormende soorten doet.
In een later stadium wordt dan bekeken of er nog maatregelen getroffen moeten worden.

Opruimen

De snoeimaatregelen worden uitgevoerd in de periode november tot half maart waardoor de kans op verstoring, dan wel schade aan de Flora en Fauna, zo gering mogelijk is. Na het snoeien en dunnen worden de stammen en takken opgeruimd. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het streven om zo snel mogelijk de paden begaanbaar en opgeruimd te maken.

Bij aanvang van de werkzaamheden, waar mogelijk ook hinder is te verwachten voor bewoners, worden de betreffende bewoners op de hoogte gebracht middels een brief. 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Kijk op de kaart waarop aangegeven wordt waar er gesnoeid wordt.