Subsidie vanaf € 5.000,-

Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie vanaf € 5.000,- wordt de Subsidieregeling Versnellingsagenda ieder jaar in de maanden januari, mei en september door de gemeente Noardeast-Fryslân opengesteld.

De beoordeling van alle subsidieaanvragen die tijdens zo’n periode zijn ingediend, wordt na afloop van een periode gedaan door de Regioboard. In de Regioboard zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. De Regioboard kent alle ingediende subsidieaanvragen op basis van een beoordelingskader punten toe, zodat een rangschikking ontstaat. 


Het beoordelingskader vindt u hier. 

Aan de hand van deze rangschikking ontvangt de beste beoordeelde subsidieaanvraag als eerste subsidie, daarna de volgende in de rangschikking en zo verder totdat het beschikbare budget voor de betreffende periode op is. Als de Regioboard onvoldoende punten aan een subsidieaanvraag toekent, wordt sowieso geen subsidie beschikbaar gesteld.

Let op: subsidie vanaf € 5.000,- kan alleen aangevraagd worden wanneer de subsidieregeling is opengesteld. De regeling wordt ieder jaar opengesteld in de maanden januari, mei en september, van de eerste tot en met de laatste dag van de maand. Bij een aanvraag moet een advies van Stichting Qop gevoegd worden. U kunt een advies opvragen door een e-mail te sturen naar de Stichting Qop (info@qop.nl). Doe dit bij voorkeur een aantal weken voor het verstrijken van de indientermijn, zodat u nog voldoende tijd heeft om het advies te verwerken in uw subsidieaanvraag!

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie vanaf € 5.000,- kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Alleen een samenwerkingsverband van twee of meer partners komt voor subsidie in aanmerking.

In welke periode kan ik subsidie aanvragen?

Voor het aanvragen van subsidies vanaf € 5.000,- wordt jaarlijks een aantal keer de regeling opengesteld. Subsidieaanvragen kunnen alleen worden ingediend wanneer de regeling is opengesteld. Jaarlijks wordt de subsidieregeling opengesteld in de maanden januari, mei en september. Dit betekent dat subsidieaanvragen uiterlijk op de laatste dag van de betreffende maand ontvangen moeten zijn. Alleen tijdens die periodes is het aanvragen van subsidie mogelijk.

Wat gebeurt er als ik te laat subsidie heb aangevraagd?

Aanvragen die na sluiting van de termijn ontvangen worden, worden niet in behandeling genomen. Zo’n aanvraag kan de eerstvolgende periode opnieuw ingediend worden.

Hoeveel subsidie is ieder periode beschikbaar?

Voor elk van de drie programmalijnen Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing is iedere periode een apart subsidiebudget beschikbaar. Per periode wordt vooraf bekendgemaakt hoeveel het budget voor de betreffende periode bedraagt.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Aanvragen kunnen alleen ingediend worden gedurende de perioden dat de subsidieregeling opengesteld wordt voor het aanvragen van subsidies vanaf € 5.000,- Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd, minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor het aanvragen van subsidie dient u gebruik te maken van het standaard aanvraagformulier, wat u onderaan deze pagina aantreft.

Welke informatie moet ik naast een aanvraagformulier nog meer aanleveren?

Naast een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dient een subsidieaanvraag voor subsidies vanaf € 5.000,- in ieder geval uit de volgende documenten te bestaan:

 • een projectplan, incl. een gespecificeerd overzicht van projectkosten en financiële dekking;
 • een kopie van een bankafschrift of bankpas;
 • een advies van Stichting Qop;
 • een ondertekende samenwerkingsovereenkomst (inclusief volmacht aan de penvoerder) of de statuten als de samenwerking via een stichting is geformaliseerd;
 • ondertekende cofinancieringsverklaring(en) en bewijsstukken van eventuele bijdragen van derden;
 • een gezamenlijke de-minimisverklaring of een staatssteunanalyse.

Hoe kom ik aan een advies van Stichting Qop?

Voor het opvragen van een advies van Stichting Qop kunt u een e-mail sturen (info@qop.nl). Het team van Qop kijkt of uw idee inhoudelijk past binnen één van de businesscases van de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de uitwerking van het idee tot een concrete activiteit of project. Als u uiterlijk een week voor het aflopen van de termijn voor het indienen van een subsidieaanvraag een advies van Qop vraagt, dan bent u er zeker van dat u dit advies tijdig ontvangt. Stuurt u in de laatste week van de indientermijn uw projectplan naar Qop toe, dan kunnen zij niet garanderen dat u het advies op tijd ontvangt.

Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

De gemeente legt de aanvragen die gedurende een periode zijn ingediend voor aan de Regioboard. De Regioboard beoordeelt alle ingediende aanvragen en geeft een zwaarwegend advies over de aanvragen aan de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente handelt de subsidieaanvraag vervolgens af en informeert subsidieaanvragers.

Wanneer krijg ik te horen of mijn project voor subsidie in aanmerking komt?

U ontvangt binnen dertien weken na afloop van de periode waarin subsidie aangevraagd kan worden, een besluit over uw aanvraag.

Wanneer wordt een verleende subsidie vastgesteld en uitbetaald?

Subsidies vanaf € 5.000,- ontvangen een voorschot van 80% van de subsidie. Dit voorschot wordt uitbetaald in jaarlijkse gelijke termijnen. Een subsidieontvanger moet binnen 13 weken na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij de gemeente indienen. Aan de hand van deze aanvraag wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt de eindafrekening plaats. Indien de daadwerkelijke kosten van een project lager uitvallen, wordt de subsidie naar rato vastgesteld.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als subsidie aan mijn project is verleend?

De belangrijkste verplichtingen die verbonden zijn aan het ontvangen van subsidie vanaf € 5.000,- zijn:

 • Een project moeten binnen 6 maanden na de subsidieverlening zijn gestart.
 • De projectaanvrager rapporteert eenmaal per jaar (uiterlijk per 1 februari) over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project aan de gemeente met behulp van het vastgestelde format.
 • Een subsidieontvanger moet het project waarvoor subsidie is verleend uiterlijk 3 jaar na de verlening hebben afgerond.
 • Een subsidieontvanger moet na afronding van het project middels een activiteitenverslag aantonen dat de activiteiten zijn uitgevoerd.
 • Projecten moeten uiterlijk op 31 december 2024 inhoudelijk en financieel zijn afgerond.

Wanneer eindigt de subsidieregeling?

De laatste periode waarin subsidie kan worden aangevraagd, wordt opengesteld gedurende de maand september 2023, tenzij het beschikbare budget eerder besteed is.

Waar moet u een subsidieaanvraag incl. de gevraagde documenten indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling namens de vier gemeenten en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar het subsidiebureau van de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân per adres:

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 13
9290 AA Kollum

U kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl

Voor het aanvragen van subsidie vanaf € 5.000,- heeft u hieronder genoemde documenten nodig. Daarnaast dient u met de aanvraag een kopie van een bankafschrift of bankpas, een advies van Stichting Qop en een samenwerkingsovereenkomst dan wel de statuten van de stichting waarin de samenwerking is geformaliseerd mee te sturen.

 

Documenten die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie vanaf € 5.000,-

  Documenten die nodig zijn voor het verantwoorden van subsidie vanaf € 5.000,-

    Checklijst subsidieaanvragen hoger dan € 5.000,-

   Voordat u een subsidieaanvraag indient bij de gemeente, kunt u met behulp van de checklist hieronder controleren of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de subsidieverordening en de subsidieregeling. Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend.

    

   Kennisgevingen Europa

   Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven.
   Een voorwaarde voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de gemeente die de steun verleent een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en (een samenvatting van) de steunmaatregel op haar website bekend moet maken.

   Hieronder treft u informatie aan over steunmaatregelen die de gemeente Noardeast-Fryslân als uitvoerder van de Subsidieregeling Versnellingsagenda heeft verleend en die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden. 

   Voor vragen over de subsidieregeling of het aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer of e-mail van de gemeente.