U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Botniaweg 2 Marrum en Nieuwe Weg 1 Ferwert, NL.IMRO.1970.161A01-VA01"

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan  'Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert' met ingang van 4 juli 2019 tot 15 augustus 2019, zes weken ter inzage wordt gelegd op het gemeentehuis te Ferwert. Het plan is tevens in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de bedrijfsverplaatsing van een geitenhouderij van Botniaweg 2 te Marrum naar Nieuwe Weg 1 te Ferwert (inmiddels: Nieuweweg 43 te Marrum), waarbij op Botniaweg 2 een woonbestemming wordt gelegd en de grondgebonden agrarische bestemming  van Nieuweweg 43 naar een niet-grondgebonden agrarische bestemming wordt omgezet.

Het plan is gewijzigd vastgesteld: aan de regels is de voorwaardelijke verplichting toegevoegd tot uitvoering en instandhouding van het landschappelijke inpassingsplan.

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kan schriftelijk beroep ingesteld worden bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

a. een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

b. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

c. een ieder die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling in het plan aangebrachte wijziging.
 

Het beroep kan worden ingebracht bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Als binnen de termijn naast het beroepsschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Dokkum 3 juli 2019