U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Verleende omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, zonnepark bij Betterwird te Dokkum

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maken bekend dat op 23 september 2019 omgevingsvergunning is verleend, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp voor wat betreft enkele nadere voorwaarden, voor:

het realiseren van een zonnepark nabij bedrijventerrein Betterwird te Dokkum op de percelen kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie E, nrs. 69, 71, 72, 78, 79, 80, 1081, en 1216.

De vergunning ligt met ingang van 10 oktober 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Tevens is de vergunning digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp is één zienswijzen ontvangen. Deze had betrekking op de nadere uitwerking van een procedurele afspraak en heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van de vergunning ten opzichte van ontwerp. De zienswijze is beantwoord in de vergunning en in een afzonderlijk traject afgedaan.

Gedurende de inzagetermijn kan:

  1. een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college kenbaar heeft gemaakt en;
  2. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij het college naar voren heeft gebracht;

schriftelijk beroep instellen tegen de vergunning bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vergunningverlening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn - naast het indienen van beroep - een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter te Groningen.

 

Dokkum,

9 oktober 2019