U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Verleende omgevingsvergunning Hegebeintum

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maken bekend dat op 10 april 2019 met gebruikmaking van artikel 2.12 lid 1 sub a, 3° van de Wabo omgevingsvergunning is verleend, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp, voor:
het bouwen van een stal en overkapte buitenuitloop aan de bestaande stal op het perceel Harstawei 17 te Hegebeintum.

De vergunning ligt met ingang van 11 april 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis in Dokkum. Tevens is de vergunning digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning is één zienswijze ontvangen. Deze heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging ten opzichte van ontwerp. De zienswijze is beantwoord in de beschikking die aan de indiener van de zienswijze is toegezonden.

Gedurende de inzagetermijn kan:

a. een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college kenbaar heeft gemaakt en;

b. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij het college naar voren heeft gebracht;

schriftelijk beroep instellen tegen de vergunning bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vergunningverlening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn –naast het indienen van beroep- een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter te Groningen.

Dokkum, 10 april 2019