U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Voorontwerp bestemmingsplan 'Wegrestaurant Dokkum'

Kennisgeving 1.3.1 Bro en inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Wegrestaurant te Dokkum’ (McDonalds).

Het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het kadastraal perceel D1555 te Dokkum, nabij de kruising N361-N356 (lokaal bekend als carpoolplaats) te Dokkum.

Het beoogde bestemmingsplan voorziet onder andere in de realisatie van een wegrestaurant met drivelane, een verwijsmast met een maximale hoogte van zes meter en de uitbreiding van het bestaande aantal parkeerplaatsen.

Het college maakt eveneens bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Wegrestaurant Dokkum’ is vrijgegeven voor inspraak.

Ter inzage en Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 6 augustus 2020 gedurende zes weken digitaal ter inzage. U kunt de stukken raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatiecode: NL.IMRO.1970.BP01214-0001

Tevens zijn de stukken raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

Het bestemmingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet mogelijk. Indien digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen met team Romte en wordt een kopie van het plan opgestuurd via de post. In dat geval graag het volgende zaaknummer vermelden: Z277349-2020

Wilt u reageren?

Eenieder kan tot en met woensdag 16 september 2020 schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen. De inspraakreactie kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA te Kollum onder vermelding ‘inspraak bestemmingsplan Wegrestaurant te Dokkum’.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888.