Vragen over de opvang

Komt de opvanglocatie in het voormalige Lauwers College Kollum er definitief?

De gemeenteraad besluit donderdagavond 26 januari 2023 of dit doorgaat. 

Waarom heeft het college van gemeente Noardeast-Fryslân ‘ja’ gezegd tegen de opvang van vluchtelingen?

De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en er komen nog steeds vluchtelingen binnen. Vanaf 1 maart 2023 sluit de noodopvanglocatie in Gerkesklooster. Dit betekent dat Veiligheidsregio Fryslân voor de periode 1 maart tot zomer 2023 een alternatieve locatie open moet stellen. Als gemeentebestuur willen we onze bijdrage leveren om deze humanitaire crisis het hoofd te bieden.

De gemeenteraad heeft het laatste woord. Zij besluit donderdagavond 26 januari 2023 of het doorgaat. 

Waarom is crisisnoodopvang nodig?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft problemen met de opvang van asielzoekers. De asielzoekerscentra (AZC) in Nederland zijn overvol. Er komen nog steeds asielzoekers binnen en de uitstroom van statushouders naar woningen in gemeenten stagneert door druk op de woningmarkt. Daarom deed het demissionair kabinet een oproep aan gemeenten om het AZC in het Groningse Ter Apel te ontlasten door de helpen met de opvang van asielzoekers.

Wie verblijven er in de crisisnoodopvang?

De vluchtelingen komen uit verschillende landen. Het gaat vooral om de gezinnen die momenteel in Gerkesklooster verblijven. Deze opvang sluit 1 maart 2023. De duur van de opvang in Kollum is van 1 maart tot en met uiterlijk 31 juli 2023. De opvang is niet voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en asielzoekers uit veilige landen. 

Wat gebeurt er om overlast voor omwonenden te beperken?

De vluchtelingen zijn in afwachting van hun asielprocedure. Zij mogen gaan en staan waar ze willen. Als gemeente doen we wat we kunnen om te zorgen dat de opvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt, zowel voor de vluchtelingen als voor de omwonenden. Dat betekent dat we vragen, zorgen en ideeën van de omgeving serieus nemen en dat we zorgen dat de tijdelijke inwoners een zo goed mogelijk verblijf hebben.

Met organisaties en partijen uit de gemeente organiseren we begeleiding om de vluchtelingen bij te staan en zorgen we ook voor dagbesteding. Er is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig.

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen op de locatie.
 

Waar is de opvang? Waarom daar?

De opvang is in het voormalig Lauwers College te Kollum, Johannes Bogermanstraat 25.

Waarom daar?
Het aantal geschikte gebouwen (groot, leegstaand) is in Noardeast-Fryslân beperkt en daarmee ook de mogelijkheid voor opvang van asielzoekers. De voormalige school komt in onze gemeenten naar voren als de meest geschikte locatie voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het gebouw kan binnen een paar weken ingericht worden.

Hoeveel vluchtelingen wil de Veiligheidsregio namens het COA in Kollum opvangen?

In het voormalige Lauwers College Kollum worden maximaal 75 personen worden opgevangen. 

Voor hoe lang gaat Noardeast-Fryslân vluchtelingen opvangen?

We hebben afgesproken dat de opvanglocatie vanaf 1 maart 2023 is ingericht is en na 31 juli 2023 stopt. Het gaat dus om een locatie voor crisisnoodopvang: voor een beperkte tijd om de druk op het aanmeldcentrum Ter Apel en andere AZC’s te verminderen.

Wordt het hele gebouw van voormalig Lauwers College voor opvang gebruikt?

Nee, een deel van het gebouw wordt o.a. nog als lesruimte gebruikt. We houden hier rekening mee bij het inrichten van de opvang. Denk hierbij aan het blinderen van raampartijen en permanent sluiten van tussendeuren.

Kunnen jullie de duur van de opvang garanderen?

We hebben afgesproken dat de noodopvang tot 31 juli 2023 duurt. Het is niet de bedoeling om deze periode te verlengen.

Gaan kinderen in een tijdelijke opvang naar school?

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun 18e onder de Leerplichtwet, dus ook die in de crisisnoodopvang. Of en in hoeverre het lukt om de kinderen onderwijs aan te bieden gedurende de waarschijnlijk korte tijd die ze in Kollum zijn, laat zich nu moeilijk voorspellen. 

Wat gebeurt er in de opvang?

De mensen ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding en dagbesteding. 

Wat kan ik merken van de komst van de vluchtelingen?

Uit ervaring van andere locaties waar vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat zij veel op de opvanglocatie en in de directe omgeving verblijven. Deze eerste periode in Nederland kunnen zij gebruiken om te rusten. De mensen zijn vrij om hun omgeving te verkennen.

Is de opvang toegankelijk voor inwoners van Kollum e.o?

Vanwege de privacy van de tijdelijke bewoners is de opvang alleen toegankelijk voor de tijdelijke bewoners en medewerkers.

Wat gaat een dergelijke opvang kosten en wie betaalt dat?

De kosten voor de opvang worden betaald door het Rijk. Dit geldt ook voor de eventuele kosten van inzet van medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Gaat opvang van vluchtelingen ten koste van woningen voor onze eigen inwoners?

Nee, het gaat hier om crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Hier heeft het Rijk juist voor gekozen om te zorgen dat er niet nog meer woningtekort ontstaat. Het aanbod van woningen voor inwoners komt hierdoor dus niet meer onder druk te staan.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling en een statushouder?

Iedereen die op de vlucht is voor oorlog, geweld, vervolging of bijvoorbeeld voedsel- of waterschaarste is een vluchteling. Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt is een asielzoeker. De IND beoordeelt alle asielaanvragen en oordeelt of iemand in Nederland mag blijven. Als dat het geval is, krijgt de asielzoeker een asielvergunning: een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar.

Een vluchteling met zo’n verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste 5 jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.