U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Wijzigingsplan Dokkum - Stadsdock vastgesteld

Op 16 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan Dokkum - Stadsdock gewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.WpDkStadsdock-VG01).

Het wijzigingsplan omvat de wijziging van de bestemming ‘agrarisch-cultuurgrond’ naar ‘wonen’, ‘verkeer’ en ‘water’ en de invulling van het plangebied met een programma van 25 vrijstaande en half vrijstaande woningen die allemaal aan het water zijn gelegen.

Plangebied

Het plangebied betreft een voor het grootste deel ongebouwde agrarische kavel, gelegen aan de noordzijde van de Birdaarderstraatweg en tussen het bedrijventerrein Betterwird, de Dokkumer Ee en de nieuwe verbindingsvaart 'Alde Sylsried'.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan

Op de verbeelding zijn twee wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

  • In de bouwvlakken aan de noordzijde van het plangebied heeft een kleine verschuiving naar het zuiden plaatsgevonden om afstand te borgen tot de naastliggende bedrijfsbestemming.
  • Aan de zuidzijde van het plangebied zijn de bouwvlakken gekarteld weergegeven om zo een betere overeenstemming met het beeldkwaliteitsplan te borgen.

Het wijzigingsplan inzien

Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit worden digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis niet mogelijk. Indien digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan opgestuurd via e-mail of per post.

U kunt het wijzigingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?

Tot en met 5 augustus 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Beroep indienen kan alleen als u:

  • belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest;
  • belanghebbende bent en beroep wilt indienen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoonnummer (0519) 29 88 88.