U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Wijzigingsplan Meester Visserstraat 23 te Kollumerpomp is vastgesteld

Op 31 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan Meester Visserstraat 23 te Kollumerpomp vastgesteld (NL.IMRO.1970.WPKpMrVisser23-VA01).

Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Open gebied’ naar de bestemming ‘Wonen – 1’ en ‘Tuin’. Door toevoeging van een bouwvlak kan aan de Meester Visserstraat 23 een vrijstaande woning worden gerealiseerd. Deze wijziging vindt plaats op grond van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in de artikelen 18 en 19 van het bestemmingsplan ‘Kollumerpomp’. 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan

In de regels en verbeelding zijn geen wijzigingen aangebracht. Er zijn een aantal ambtshalve wijzigingen vastgesteld welke redactioneel van aard zijn of zien op de motivering van het plan. Zie voor de ambtshalve wijzigingen bijlage I bij het vaststellingsbesluit. 

Het wijzigingsplan inzien

Het wijzigingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis niet mogelijk. Indien digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan opgestuurd via de post. 
U kunt het wijzigingsplan digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?

Tot en met 4 juni 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
Beroep indienen kan alleen als u:

  • belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpwijzigingsplan;
  • belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. 

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: www.raadvanstate.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888