Bezwaar maken tegen uw WOZ beschikking en belastingaanslag

Algemeen

Goed om te weten

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of één of meer aanslagen, dan moet u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift op verschillende manieren indienen:

Digitaal

Bovenaan deze pagina kunt u via de oranje knoppen “Bezwaar indienen” op deze pagina. U moet dan wel inloggen met uw DigiD.

Schriftelijk

Stuur uw bezwaar naar de heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen, Postbus 1, 9100 AA Dokkum.

Vermeld in het bezwaarschrift

  • Uw voorletter, achternaam, adres en woonplaats
  • De datum dat u de brief schrijft
  • Aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag en/of WOZ beschikking waar u het mee oneens bent
  • De reden van uw bezwaar
  • Eventuele bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief
  • Uw handtekening

Na ontvangst van het bezwaar ontvangt u een bevestiging hiervan. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn géén kosten verbonden.

Wilt u uitstel om te betalen?

U moet in uw bezwaar noemen dat u uitstel wilt om te betalen. U krijgt dan uitstel van betalen voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Doet u dat niet, dan moeten de belastingaanslagen worden betaald binnen de termijnen die daarvoor gelden.

Termijn voor doen van uitspraak

Net als dat u een bezwaarschrift binnen een bepaalde termijn moet indienen, moet de gemeente binnen een bepaalde termijn uitspraak doen, te weten voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar aantekent.

Uitzondering vormen de bezwaarschriften die (maximaal) zes weken voor het einde van het belastingjaar zijn ontvangen. In dat geval moet de gemeente binnen zes weken een uitspraak op uw bezwaarschrift doen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na dagtekening van de aanslag.