Streekarchief

Algemeen

Het Streekarchief is onderdeel van de gemeente Noardeast-Fryslân en werkt van daaruit voor de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en de gemeente Dantumadiel. Op grond van een serviceovereenkomst werkt de archivaris ook voor de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog. Het Streekarchief beheert de archiefbewaarplaatsen van alle gemeenten. Archieven ouder dan 20 jaar zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk.

Goed om te weten

In elk van de bewaarplaatsen worden in hoofdzaak de openbare gemeentelijke archieven bewaard. Te Dokkum worden de archieven van de voormalige gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel en Westdongeradeel beheerd. In alle bewaarplaatsen worden naast deze overheidsarchieven ook niet-overheidsarchieven bewaard. Dit zijn archieven van kerken, scholen, allerlei soorten verengingen en stichtingen, personen en/of families.

Naast de overheidsarchieven zijn ook deze archieven van belang als bron voor geschiedenissen in en uit de regio. Het Streekarchief beheert in Dokkum zo ca. 1300 meter aan archieven en boeken. Een overzicht van de in Dokkum, Ameland en Schiermonnikoog aanwezige archieven en collecties en de bijbehorende inventarissen en catalogi vindt u links in het menu-onderdeel Archieven en collecties Ook beheert het Streekarchief een omvangrijke collectie oude foto’s van de gemeente Dongeradeel en bevinden zich in de beheerde archieven ook foto’s. Aan de digitalisering en toegankelijkheid maken hiervan wordt gewerkt

Het streekarchief beheert in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten archieven van die gemeenten en daarnaast niet-overheidsarchieven uit de regio.

Gemeentearchieven bevatten o.a.

 • Notulen van gemeenteraad en B&W
 • Ingekomen en verzonden stukken
 • Bevolkingsregisters
 • Registers van de Burgerlijke Stand
 • Kadastrale registers
 • Belastingadministratie van vóór 1811
 • Militieregisters (dienstplicht)

Particulier archieven bestaande o.a. uit

 • Bedrijfsarchieven
 • Kerkarchieven (o.a. notulen kerkenraad, diaconieregisters, doop-, trouw- en begraafboeken vóór 1811)
 • Schoolarchieven
 • Stichtings- en verenigingsarchieven (o.a. begrafenis-, muziek- en sportverenigingarchieven)

Verzamelingen, met o.a.

 • Topografisch-historische atlas (Fotocollecties Gemeente Dongeradeel; Kaarten en prenten)
 • Krantenverzameling (Oostergo en Nieuwe Dockumer Courant)

Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst alle openbare archieven van de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel op het Streekarchief in Dokkum zullen worden opgeslagen. Sinds maart 2020 wordt het archief van de voormalige gemeente Ferwerderadiel al in het depot van het Streekargyf bewaard.

Openingstijden en bereikbaarheid

Streekargyf Noardeast-Fryslân

Brokmui 62 (bezoekadres)
9101 EZ Dokkum
Telefoonnummer: (06) 374 513 16 of (0519) 29 88 88
E-mail: info@noardeast-fryslan.nl
Facebook: Streekargyf Noardeast-Fryslân

Voor een bezoek aan het Streekarchief verdient het aanbeveling om van te voren telefonisch of via de e-mail aan te geven welke stukken u in wilt zien.

Voor een bezoek aan het Streekarchief hoeft u geen afspraak te maken. In het Streekarchief is een studiezaal die geopend is op:

Ma: 13.00 – 17.00 uur
Alle overige werkdagen van: 9.30 – 17.00 uur

Archieven gemeenten Dantumadiel en Kollumerland c.a.

Voor een bezoek aan de archieven van de gemeente Dantumadiel en de voormalige gemeente Kollumerland c.a. dient u van te voren een afspraak te maken. Sinds maart 2020 wordt het archief van de voormalige gemeente Ferwerderadiel al in het depot van het Streekargyf bewaard.

Dit kan via de e-mail: info@noardeast-fryslan.nl of het telefoonnummer: (06) 374 513 16.