Privacy

Technologische ontwikkelingen en een overheid die steeds meer digitaal actief is, stellen steeds meer eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. De gemeente is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft. Om dit te garanderen zijn maatregelen genomen op het gebied van informatiebeveiliging. Ook willen we open zijn welke persoonsgegevens we verwerken en vragen wij alleen die persoonsgegevens die wij nodig zijn om de gemeentelijke overheidstaken uit te voeren.

Binnen de gemeente wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld bij het afnemen van diensten, zoals het aanvragen van een vergunning, een subsidie of een voorziening. Wanneer hier gebruik van wordt gemaakt, dan mag verwacht worden dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wettelijke regels:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. (UAVG)

Deze wetgeving geeft algemene regels waar de gemeente zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zijn in aanvullend gemeentelijk beleid uitgewerkt.

Uitgangspunten

De gemeente zorgt voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert de privacy van iedereen. Om dit te waarborgen houdt de gemeente zich aan de volgende uitgangspunten:

Transparantie
Het beginsel van transparantie houdt in dat er inzichtelijk is welke persoonsgegevens op welke manier worden verwerkt. De gemeente geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens, eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk.

Grondslag, doelbinding, rechtmatigheid en behoorlijkheid
De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit wettelijk mag.

Minimale gegevensverwerking
De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt daarbij dus alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van
persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke bepalingen, zoals de Archiefwet, te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatieveiligheidsbeleid en het privacybeleid van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Minst ingrijpend
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minst inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

Met mate
De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel. De mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt zoveel als mogelijk beperkt.

Register van Verwerkingsactiviteiten

De gemeente kent een transparante dienstverlening en houdt daarom een Register van de Verwerkingsactiviteiten bij. Hierin is vastgelegd:

 • Wat het doel is van de gegevensverwerking;
 • Welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
 • Van wie de persoonsgegevens zijn verkregen;
 • Wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
 • Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking;
 • Aan wie de persoonsgegevens eventueel worden verstrekt;
 • Welke besluiten geautomatiseerd worden genomen;
 • De bewaar- en vernietigingstermijnen;
 • De getroffen beveiligingsmaatregelen.

Verwerkers / Ontvangers

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt de gemeente in sommige gevallen gebruik van diensten van derde partijen. De gemeente heeft met hen hierover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst waarbij is bepaald dat persoonsgegevens alleen mogen verwerkt binnen de lidstaten van de Europese Unie. Een overzicht van alle aangesloten partijen is opgenomen in het Register van de Verwerkingsactiviteiten.

Rechten van betrokkenen

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft wettelijk gezien een aantal rechten waarop een beroep kan worden gedaan. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op informatie: U heeft het recht om aan de gemeente te vragen of van u persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: U heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kunt u de gemeente vragen om deze te veranderen.
 • Recht op wissen van gegevens: In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken en de persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit geldt ook wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld
 • Recht op beperking van de verwerking: In gevallen waarin u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert de gemeente de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
 • Recht om gegevens over te dragen: Als de door u zelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij de gemeente worden verwerkt, heeft u het recht om de gemeente te vragen deze gegevens gestructureerd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter.

Om gebruik te maken van deze rechten moet u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via DigiD op de site van de gemeente Noardeast-Fryslân worden ingediend. (www.noardeast-fryslan.nl) In dit verzoek moet u zo duidelijk mogelijk aangegeven wat u precies vraagt of wil. Binnen één maand na ontvangst zal de gemeente beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Als uw verzoek complex is, kan de beantwoordingstermijn met twee maanden worden verlengd. Wij brengen u hiervan op de hoogte in de eerste maand na uw verzoek. Uitgangspunt is dat wij geen kosten bij u in rekening brengen voor de behandeling van uw verzoek. Als uw verzoek buitensporig is of bij herhaling wordt ingediend, kan de gemeente wel een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

Als het verzoek niet of niet tijdig wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente of een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente. Deze Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een onafhankelijk toezichthouder. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij een verzoek of een klacht kan de gemeente aanvullende informatie opvragen, bijvoorbeeld een legitimatiebewijs om uw identiteit te kunnen vaststellen.

Website en Cookies

U kunt de website van de gemeente anoniem bezoeken. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina’s er worden bezocht. Daarvoor worden enkel het aantal bezoeken geregistreerd en niet de identiteit van de bezoekers. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Als u via www.noardeast-fryslan.nl producten van de gemeente afneemt, moet u zich hiervoor bekent maken met behulp van uw DigiD. Gegevens worden dan uitsluitend voor de aanvraag van het betreffende product gebruikt. Dit geldt eveneens voor de parkeervergunning die wordt aangevraagd via de site parkeerservice Noardeast-Fryslân van P1.

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kunt cookies weigeren in uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van uw browser (vaak terug te vinden in het menu “opties”) vindt u meer informatie over cookies.

Informatiebeveiliging

Op basis van het Informatiebeveiligingsbeleid zijn maatregelen getroffen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Wijzigen privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen heeft over het privacybeleid van de gemeente of over deze privacyverklaring, dan kunt u deze vragen bij voorkeur stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming, email k.akkerman@noardeast-fryslan.nl of telefonisch via (0519) 29 88 88.
(privacyverklaring 23 juli 2018)