Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Financiën en verantwoording

Programmabegroting 2019-2022

De eerste begroting van de gemeente Noardeast-Fryslân is voor 2019 en de jaren daarna in evenwicht. Door de herindeling is de begroting anders van aard dan een reguliere begroting. In de begroting 2019-2022 is geen nieuw beleid opgenomen om zo de nieuwe gemeenteraad de ruimte te geven voor visieontwikkeling voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. De vastgestelde begroting geeft de nieuwe raad ook de financiële ruimte om de komende jaren te kunnen investeren. Voor 2019 is er een structureel begrotingsoverschot van € 1.164.000,-.

Coalitieakkoord

Het college werkt op dit moment aan het uitwerken van de plannen die genoemd staan in het coalitieakkoord. In het voorjaar van 2019 worden deze plannen financieel vertaald en verwerkt in de perspectiefnota voor de jaren 2020-2023.