U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Financiën en verantwoording

Programmabegroting 2020-2023

Er is een sluitende meerjarenbegroting met ruimte voor nieuw beleid en een ontwikkelfonds. Door financiële meevallers en stevige aanpassingen in het Sociaal Domein is het tekort waar bij de Perspectiefnota sprake van was omgebogen naar een overschot. Bovendien is er sprake van een aanzienlijke algemene reserve waardoor er ruimte is voor nieuwe investeringen.

Investeringen

Om belangrijke projecten uit te kunnen voeren, die langdurig en positief bijdragen aan de economie en leefbaarheid van de gemeente, wil het college een ontwikkelfonds instellen. Dit fonds wordt gevuld met een groot deel van de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen, een bedrag van 16,4 miljoen. Met dit fonds kunnen investeringen worden gedaan in projecten zoals Holwerd aan Zee, Bruisend Hart in Hallum, Noordelijke stadsentree in Dokkum, afronding Watersportdorp Kollum en fietspaden langs de Waddenzee. Daarnaast is er ruimte voor dorpsontwikkeling en voorzieningen.

Welke maatregelen worden genomen?

Daar staat tegenover dat er structurele ombuigingen in het Sociaal Domein moeten plaatsvinden. De gemeente heeft, net als andere gemeenten in Nederland, sinds vorig jaar te maken met een sterke toename van de kosten binnen het Sociaal Domein. Dat komt vooral door stijgende kosten voor de Jeugdzorg. Ook stijgt het aantal aanvragen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dat komt onder meer doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen met hulp en aanpassingen. Ombuigingen mogen echter, op uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, niet ten koste gaan van de zorg aan inwoners. Kostenbesparingen worden dan ook gerealiseerd door zaken anders en slimmer te doen. In de jeugdzorg worden de kosten bijvoorbeeld teruggedrongen door kritisch te kijken naar de contracten met zorgaanbieders. Ook wordt ingezet op het voorkomen en verminderen van dure zorgtrajecten. Om dat te bereiken gaat de gemeente onder andere meer samenwerken met scholen en huisartsen. Naast het Sociaal Domein stelt het college voor om de komende jaren ook ruim een miljoen in de eigen organisatie te bezuinigen.

Waarom ook blijven investeren?

Wethouder Berends begrijpt dat het voor inwoners lastig te rijmen is dat er geïnvesteerd wordt terwijl er tekorten zijn in het sociaal domein. “Om zorg en ondersteuning in onze gemeente bereikbaar èn betaalbaar te houden is ingrijpen noodzakelijk. Tegelijkertijd is investeren in economische versterking van de gemeente net zo belangrijk om in de toekomst te zorgen voor werk, ondernemerschap en leefbaarheid in onze mooie regio.”

Het college legt de begroting voor aan de gemeenteraad. In november 2019 stelt de gemeenteraad de begroting vast.