Financiën en verantwoording

Positieve begroting Noardeast-Fryslân ondersteunt inwoners in moeilijke tijden

(Behoort bij persbericht begroting 2022)

De begroting van 2023 van de gemeente Noardeast-Fryslân laat een positief beeld zien van € 5,4 miljoen. Dit wordt overschaduwd door de financiële zorgen van veel inwoners, verenigingen en bedrijven. Dit komt vooral door de hoge energiekosten. Daarom is er in de begroting naast nieuw beleid ook geld voor het ondersteunen van inwoners, verenigingen en bedrijven die het financieel moeilijk hebben. Bijvoorbeeld bij het verduurzamen van woningen en panden. Het college legt de begroting op 3 november voor een besluit voor aan de gemeenteraad.

Het versterken van de verbinding met de mienskip staat voorop

Bij nieuw beleid staat dat centraal. Samen met de speerpunten wonen, zorg, economie en duurzaamheid. Dat is ook in lijn met wat de raad wil. De komende jaren zijn er verschillende regelingen om de leefbaarheid op het platteland te vergroten. Zo komt er voor de komende drie jaar € 900.000 extra in een dorpen- en wijkenfonds voor initiatieven vanuit de mienskip. Daarnaast is er onder andere aandacht voor de verduurzaming van dorpshuizen.

Er komt extra geld voor het versnellen van de bouwplannen in met name de dorpen

Hiervoor wordt in totaal ruim €450.000,- beschikbaar gesteld. Ook binnen de zorg wordt eenmalig meer geld uitgetrokken. Namelijk voor een betere verbinding met het onderwijs en het welzijnswerk. Daarmee wordt de zorg dichterbij georganiseerd tegen structureel lagere kosten. Als het gaat om duurzaamheid zetten we vooral in op het tegengaan van energiearmoede en het versnellen van de energietransitie. Hier hebben inwoners langdurig profijt van. Daarnaast wordt er ingezet op regio Noordoost-Fryslân als topregio; met de gemeente Noardeast-Fryslân en regiostad Dokkum als belangrijk onderdeel.

Het college wil eenmalig investeren om ook in de toekomst financieel sterker te staan

Voor de jaren na 2023 staat de gemeente er financieel ook goed voor. Voor 2026 ziet het er helaas veel minder positief uit, doordat het Rijk fors minder geld geeft. “Dêrom wolle wy mei it ekstra jild dat wy no krije, ienmalich ynvestearje. Benammen op it mêd fan soarch en duorsumens. Sa kinne wy foar de takomst finansjeel foardiel helje en ús strukturele posysje fersterkje,” aldus wethouder Jouke Douwe de Vries.

In de Perspectiefnota staat al geld voor de nieuwbouwplannen van de scholen

In de begroting is rekening gehouden met de €1,5 miljoen voor de jaarlijkse kapitaallasten. Dat geldt ook voor de kosten van de nieuwe rondweg om Wânswert, zodat die ook op korte termijn aangelegd kan worden. Daarnaast wordt de OZB bevroren, zodat huizenbezitters in deze financieel moeilijke tijd niet met hogere woonlasten te maken krijgen.

 

Jaarrekening 2022

Begroting 2023 

 

Jaarrekening 2021

40cd3f67-b354-4106-8eff-bafde607f054

Begroting 2022

Begroting 2021

Jaarrekening 2019

efed06e1-47e7-4bb2-97ea-e2d17dae3e17