Geluidsontheffing

Volgens artikel 4:6 ‘Overige geluidhinder’ van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Noardeast-Fryslân 2020 is het verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Dit geldt niet als er sprake is van een evenement. Maar niet alles is een evenement. Onder een evenement wordt verstaan ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Echter….

Voldoet een feest aan de volgende criteria dan is er geen sprake van een evenement en spreken we van een besloten feest.

Het feest is alleen voor genodigden. 

  • Er worden geen toegangsbewijzen verkocht.
  • Er wordt op geen enkele manier publiciteit gemaakt.
  • De consumpties worden ‘om niet’ verstrekt.
  • Het feest wordt gehouden in een gebouw of op terrein, niet zijnde een horeca-inrichting, dat in eigendom is van, dan wel gehuurd gedurende meer dan een jaar door, de organisator.

Voldoet u niet aan deze criteria dan verwijzen wij u naar de pagina inzake ‘evenementen’. Evenementen | Gemeente Noardeast-Fryslân (noardeast-fryslan.nl)

Melding ‘tijdelijk brandveilig gebruik’ voor feest in bestaand gebouw

Houdt u uw besloten feest in een bestaand gebouw, dan moet u een melding ‘tijdelijk brandveilig gebruik’ doen via het omgevingsloket.

Toelichting ‘tijdelijk brandveilig gebruik’: 

Als in een bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, dan moet het gebouw gecontroleerd worden of zijn op geschiktheid op het gebied van brandveiligheid. Dit wordt opgenomen in een gebruiksvergunning of in de omgevingsvergunning. Is er geen gebruiksvergunning of past het gebruik niet binnen het normale gebruik en/of is er geen omgevingsvergunning, dan is er op grond van het Bouwbesluit een (tijdelijke) gebruiksmelding noodzakelijk. U kunt deze melding via het omgevingsloket online indienen of u kunt afdeling Fergunningferliening van onze gemeente vragen om het meldingsformulier.

Beoordeling van deze melding kan er toe leiden dat er voorschriften of gelijkwaardige oplossingen worden gesteld aan de geaccepteerde (tijdelijke) gebruiksmelding voor het pand.

Melding brandveilig gebruik voor feest in een tent waar meer dan 150 personen aanwezig zijn

Zijn er in de tent meer dan 150 personen dan moet u een melding brandveilig gebruik doen. Maak hiervoor gebruik van het formulier ‘Meldingsformulier-brandveilig-gebruik- en-basishulpverlening-invulbaar’.

Toelichting Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP):

Met ingang van 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) in werking getreden. Het besluit geeft landelijk uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, zoals openluchtfestivals en andere evenementen die in de buitenlucht plaatsvinden. Hierbij worden regels gesteld met betrekking tot  (brand)veiligheidseisen. Op deze pagina vindt u een opsomming in de ‘Richtlijnen Brandveiligheid. Deze zijn niet uitputtend. Het Besluit kunt u vinden op https://wetten.overheid.nl

Na het indienen van de melding met de benodigde bijlagen en plannen toetst de gemeente samen met de brandweer of de melding en de maatregelen voor brandveiligheid voldoen aan de wettelijke eisen van het besluit BGBOP. U moet zich houden aan de Richtlijnen Brandveiligheid. Maar de gemeente kan na een melding nadere voorwaarden opleggen aan het gebruik als deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Besloten feesten in de openbare ruimte worden niet toegestaan.

De gemeente geeft geen toestemming voor het houden van besloten feesten in de openbare ruimte (te denken valt aan openbare speelplaatsen en/of plantsoenen).

Nachtelijke werkzaamheden (bedrijfsmatig)

Heel iets anders zijn de nachtelijke werkzaamheden die bedrijfsmatig soms (moeten) worden uitgevoerd. 

Ook hiervoor moet een geluidsontheffing worden aangevraagd.