Kwijtschelding

Indien het niet lukt om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, dan kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Het indienen van een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geldt voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de onroerende zaak belasting (OZB) en de belasting op roerende woonruimten.

Het aanvragen van kwijtschelding gaat met het online aanvraagformulier of middels het invullen en toesturen van het formulier kort verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Ondernemers

Ook ondernemers kunnen kwijtschelding aanvragen. Zij dienen hiervoor een speciaal formulier te gebruiken: kort verzoek om kwijtschelding voor ondernemers.

Ook via DigiD wordt het mogelijk gemaakt om digitaal een verzoek in te dienen, maar op dit moment kan dit echter nog niet.

Noordelijk belastingkantoor

Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente Noardeast-Fryslân de verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in eigen beheer doen.

Waterschapsbelasting is geen gemeentelijke belasting. Indien u hiervoor kwijtschelding wilt aanvragen, dan dient u hiervoor zelf een verzoek om kwijtschelding in te dienen bij het Noordelijk belastingkantoor.

Volledig verzoek om kwijtschelding

Iedereen start met het invullen en toesturen van een kort verzoek om kwijtschelding. De uitkomst hiervan wordt schriftelijk medegedeeld. Indien het niet lukt om met dit kort verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geautomatiseerd kwijtschelding toe te kennen, dan geven wij aan welke belemmering er gevonden is. U kunt vervolgens met behulp van een door ons toegestuurde code, middels DigiD, hier een volledig verzoek om kwijtschelding indienen.

Heeft u geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen op: https://www.digid.nl/.

Indien u geen mogelijkheid heeft om digitaal een verzoek om kwijtschelding in te dienen, dan kunt u met behulp van de ontvangen code, een papieren versie opvragen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur bellen met de gemeente (afd. kwijtschelding).

De gemeente Noardeast-Fryslân hanteert voor de beoordeling van de kwijtschelding de ruimst mogelijke normen, namelijk de 100% netto bijstandsnorm of de netto AOW norm. 

Bent u particulier dan geldt dat een aanvraag om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen start bij het indienen van een kort verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Door het invullen, ondertekenen en terugsturen van het formulier dient u een verzoek om kwijtschelding in en gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens en die van uw partner gaan uitwisselen met de Belastingdienst, het UWV en de RDW en worden uw gegevens geautomatiseerd getoetst.

Indien u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt, dan vindt er ook voor volgende belastingjaren geautomatiseerde kwijtschelding plaats en ontvangt u voorafgaand aan uw aanslagen gemeentelijke belastingen bericht of u wel of niet voor kwijtschelding in aanmerking komt. Als u niet voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt, dan wordt u geïnformeerd of / hoe u toch voor kwijtschelding in aanmerking komt komen.

Wanneer heeft u geen recht op kwijtschelding?

Indien u en/of uw partner (mede)eigenaar van een woning, garage, grond of overig onroerend goed bent en er is sprake van overwaarde en/of de aanslag gemeentelijke belastingen is inmiddels langer dan drie maanden geleden volledig voldaan, dan heeft u geen recht op kwijtschelding en hoeft u geen verzoek in te dienen.

Bij het beoordelen van uw verzoek om kwijtschelding hanteren wij de ruimst mogelijke normen, deze normen worden 2 maal per jaar geactualiseerd, voor de periode van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019 zijn deze normen:

Normbedragen

Bij de berekening van kwijtschelding gemeentelijke belastingen, wordt er gekeken naar de betalingscapaciteit en vermogen, de volgende netto normbedragen worden daarbij gebruikt:

Huishoudtype   Inkomstennorm

Echtgenoten

beide ≥ 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.466,00 (maximaal)
Echtgenoten 1 partner AOW gerechtigde leeftijd € 1.636,00 *
Echtgenoten beide partners AOW gerechtigd € 1.646,00 *
Alleenstaande (ouder) ≥ 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.026,00 (maximaal)
Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigd € 1.202,00 *

* Bovengenoemde bedragen zijn inclusief de verhoging tegemoetkoming AOW van € 10,37 per persoon.

Naast het toepassen van eerder genoemde normbedragen, wordt er ook rekening gehouden met de normbedragen voor woninghuur en ziektekostenverzekering. Betaalt u meer dan de hiervoor geldende normbedragen (huur minus huurtoeslag en/of premie zorgverzekering minus zorgtoeslag), dan is er sprake van extra uitgaven en wordt uw betalingscapaciteit naar beneden bijgesteld.

Dus ook indien uw netto inkomen hoger is dan het voor u geldende normbedrag, kunt u bij hogere woonlasten en/of zorgverzekering alsnog voor kwijtschelding in aanmerking komen.   

Normbedragen netto huur (maximale subsidiabele huur 2019 is € 720,42)
Een- en meerpersoonshuishouden € 211,68
Eenpersoons huishouden AOW € 209,86
Meerpersoons huishouden AOW € 208,05
Normpremie ziektekostenverzekering  
Alleenstaande (ouder) €35,00
Echtpaar / samenwonenden €75,00

Noodzakelijke kosten kinderopvang

Ouders kunnen de noodzakelijke kosten van kinderopvang in mindering brengen op het netto besteedbare inkomen. 

Noodzakelijke kosten van kinderopvang zijn gebonden aan maximale uurprijzen, voor 2019 bedragen deze:

 • Dagopvang: € 8,02
 • Buitenschoolse opvang: € 6,89
 • Gastouderopvang € 6,15

Eventuele tegemoetkomingen en/of vergoedingen worden in mindering gebracht.

Belastingschulden / Schulden toeslagen

Indien u belastingschulden hebt, of nog een schuld heeft met betrekking tot toeslagen, dan zijn ook deze schulden van invloed op uw betalingscapaciteit. Deze belastingschulden zullen uw betalingscapaciteit naar beneden bijstellen.

Auto / motorvoertuig

Het in bezit hebben van een auto of motorvoertuig met een (inruil) waarde van meer dan € 2.269 leidt tot afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding. Indien de auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van het beroep of in verband met ziekte of invaliditeit van u of thuiswonende gezinsleden, dan dient u dit aannemelijk te maken.

Vermogensvrijstelling

In bepaalde situaties wordt (een deel) van uw bank/spaarsaldo niet meegenomen voor de bepaling van vermogen. Er zijn bijvoorbeeld (gedeeltelijke) vrijstellingen voor:

 • Leningen Studenten
 • Vermogen van kinderen
 • Ouderen geboren voor 01-01-1935
 • Etc

Inkomensvrijstellingen

In bepaalde situaties wordt (een deel) van uw inkomen niet meegenomen voor de bepaling van uw betalingscapaciteit.
Er zijn bijvoorbeeld (gedeeltelijke) vrijstellingen voor:

 • Individuele inkomenstoeslag (art. 36 Participatiewet)
 • Kinderbijslag
 • Kindgebonden budget
 • Vergoeding reiskosten
 • Kostenvergoeding vrijwilligerswerk
 • Langdurigheidstoeslag PW
 • Etc