U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden Hantumerweg 36 te Dokkum

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de realisatie van tien appartementen aan de Hantumerweg 36 te Dokkum. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend. 

De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder voor wat betreft wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op de gevels van de te realiseren appartementen hoger is dan 48 dB. Hiervoor dient een procedure voor hogere grenswaarden te worden gevolgd. Burgemeester en wethouders zijn van plan om hiervoor hogere grenswaarden vast te stellen van 53 dB. 

Zienswijze

Schriftelijke en mondelinge zienswijzen kunnen vanaf  30 april 2020 voor een periode van zes weken worden ingebracht. 
  
Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de afdeling Fergunningferliening, Tafersjoch en Hanthavenjen, telefoon 0519 – 29 88 88.

Stukken ter inzage

Het (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 april 2020 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld.
Ook vindt u als bijlage bij deze tekst.

Bijlagen