Uw evenement op de evenementenkalender

Evenementenkalender 2024

Inmiddels is de evenementenkalender voor 2024 bekend. Zie hieronder.

Staat uw evenement niet op de kalender?

Mocht u toch nog een evenement willen organiseren dit jaar, neem dan contact op met de evenementencoördinator. Die kijkt eerst wat de mogelijkheden zijn van de gewenste datum.

Graag bij uw vraag aangeven om welke datum, locatie, soort evenement en aantal verwachte bezoekers/deelnemers het gaat.

  • De evenementencoördinator toetst of het evenement op de gewenste datum op de gewenste locatie kan plaatsvinden
  • Er kan door de burgemeester (na overleg met eventueel de verantwoordelijke wethouder en de evenementencoördinator) een evenement toegevoegd worden aan het evenementenoverzicht nadat het overzicht is vastgesteld.

Vaststelling evenementenkalender: december

  • De gemeente stelt de evenementenkalender samen, zodat er een goede spreiding ontstaat van het aantal evenementen die in de gemeente (mogelijk) gaan plaatsvinden. In oktober is er afstemming met andere gemeenten, de Veiligheidsregio en politie. Bij de hulpdiensten moet er voldoende capaciteit zijn, zodat de veiligheid tijdens het evenement optimaal is. Dit kan consequenties hebben voor het wel/niet doorgaan van het evenement
  • De evenementenkalender wordt in december vastgesteld door de burgemeester, na advisering van de evenementencoördinator. Dit betekent dat de data vastgesteld worden voor de aangemelde evenementen
  • De gemeente streeft naar een goede spreiding van evenementen over het jaar, de locaties en in type evenement
  • De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met de belangen van omwonenden, ondernemers en (sport) bonden

En verder:

  • Er wordt bij voorkeur op dezelfde datum slechts één evenementenvergunning afgegeven per locatie
  • De organisator kan er niet van uitgaan dat zijn evenement ook daadwerkelijk kan plaatsvinden op de voorgestelde datum. Het volledige vergunningentraject moet doorlopen worden: van vooroverleg tot de dag van het evenement. De burgemeester heeft de bevoegdheid – als daartoe voldoende aanleiding is – de vergunning niet te verlenen of, als deze al is verleend, in te trekken of te voorzien van wijzigingen en/of aanvullende vergunningvoorschriften