Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Algemeen

Deze commissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over eisen die gelden voor het uiterlijk van bouwwerken. En over monumenten (gebouwen) en archeologische monumenten. De commissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen en monumenten.

Adviezen over het uiterlijk van bouwwerken

Voor het uiterlijk van bouwwerken heeft de gemeente regels gemaakt. Dat zijn de welstandseisen. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor een bouwactiviteit, dan adviseert de commissie de gemeente over dit onderdeel van uw bouwaanvraag. De adviescommissie kijkt dan of uw bouwplan kan voldoen aan de welstandseisen. 

Adviezen over monumenten

Deze commissie adviseert de gemeente ook over aanvragen die gaan over het veranderen van monumenten. Als u een omgevingsvergunning voor een monument nodig heeft, dan adviseert de commissie de gemeente over deze aanvraag.  Het kan gaan om de volgende activiteiten:

  • het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument of voorbeschermd monument*
  • het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument 
  • het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht
  • slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht

*Voorbeschermde rijksmonumenten zijn monumenten of archeologische monumenten die nog niet in het rijksmonumentenregister staan ingeschreven. Maar waarvoor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het ontwerpbesluit tot aanwijzing als rijksmonument al naar de eigenaar heeft gestuurd.

Welstandseisen staan in de Welstandsnota

De welstandsnota is onderdeel van het gemeentelijke omgevingsplan. U kunt in deze nota bekijken welke eisen er worden gesteld aan een bouw of verbouwing. En hoe een bouwwerk er uit moet komen te zien.

Vergaderingen van de adviescommissie

De commissie heeft elke week een vergadering. Dan worden de plannen en aanvragen van die week behandeld. De vergaderingen van de adviescommissie zijn openbaar. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en welke materialen gebruikt zijn. Ook kijkt de commissie of het bouwwerk past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt 

Tijdens de vergadering van de adviescommissie kunt u als de aanvrager van de omgevingsvergunning het plan toelichten

 De commissie adviseert het college van burgemeesters en wethouders. Dit college neemt de besluiten en betrekt daar het advies van de commissie bij.

Vooraf weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen?

Als u van de gemeente een omgevingsvergunning krijgt, weet u direct of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. 

Wilt u vooraf, voordat u een vergunning aanvraagt, weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen? Dan kunt u de gemeente vragen om een overleg over uw plan of initiatief.  

 U kunt dat doen door het formulier dat u hier. kunt vinden, in te vullen en in te dienen. 

Het vragen om een advies van de adviescommissie kost wel geld. De kosten zijn afhankelijk van hoe lang de commissie nodig heeft om uw plan te behandelen.

Meenemen

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing. 
  • Details over hoe het bouwwerk eruit komt te zien. 
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien. 
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken. 

Agenda vergadering adviescommissie Omgevingskwaliteit

De adviescommissie vergadert elke woensdag van de week. Klikt u hieronder op de link voor de vergadering van deze week.