Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Commissie naamgeving

De commissie naamgeving adviseert de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel over het vaststellen van grenzen, het toekennen van namen aan openbare ruimten, woonplaatsen, wijken, buurten en gemeentelijke gebouwen.

Het college is als enige bevoegd om namen voor een openbare ruimte vast te stellen, te wijzigen of in te trekken. Denk bij openbare ruimten aan straten, pleinen, bruggen en viaducten, wateren, terreinen en landschappelijke gebieden zoals (sport)parken en begraafplaatsen.

Waarom?

De naamgeving van openbare ruimten is in de eerste plaats bedoeld om plekken in de gemeente te kunnen aanduiden. Iedereen kan dan zijn weg (en plek) vinden. Voor de gemeenten is naamgeving ook van belang voor een goede dienstverlening, de openbare orde en veiligheid. Als delen van openbare ruimten geen naam hebben, kunnen woningen, bedrijven en stand- en ligplaatsen geen adres krijgen en kunnen deze niet in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden geregistreerd. Straatnaamgeving is daarom van groot belang voor de registratie en vindbaarheid van adressen.

Naamgeving moet om deze redenen ook zo stabiel mogelijk zijn: de toekenning van een naam is een besluit voor de (zeer) lange termijn.

Aanvragen worden meestal ingediend door organisatieonderdelen van de gemeente. Vaak gebeurt dat door gebiedsontwikkeling: stads- en dorpsuitbreiding of vernieuwing en andere situaties waarbij openbare ruimten ontstaan of veranderen.

Samenstelling

De commissie bestaat uit acht leden, de gemeentearchivaris en een BAG-beheerder. Dit zijn:

O. Vries (voorzitter), T. Jippes - de Boer (plaatsvervangend voorzitter), T. Jongsma (gemeentearchivaris), W.B. Banga (lid), R. Tolsma (lid), P. van der Bij (lid), K. Tiemersma (lid), W. Kloppenburg (lid) en P.M. Nauta (lid).

De acht leden hebben een affiniteit met de lokale historie.

Secretaris: M. Terpstra (BAG-beheerder), telefoonnummer 0519-298888, e-mail: m.terpstra@noardeast-fryslan.nl